søk

All tekst her nede er hentet direkte fra kapittel 3 Beregningsforutsetninger (NVE Retningslinjer 4-2011)

Beregningsforutsetninger

Normalt bestiller den ansvarlige for vassdragsanlegget en flomberegning som skal benyttes som grunnlag for revurdering av en eksisterende dam eller dimensjonering av et nytt anlegg. Det bør fremgå i bestillingen hvilke steder i vassdraget det skal beregnes flom for, hvilke flomstørrelser som skal beregnes samt hvilke klasser de respektive dammene har. Hvis dette ikke er tilfelle, må det avklares med den ansvarlige for vassdragsanlegget og/eller NVE.

Generelle forutsetninger

Det skal i første omgang beregnes tilløpsflom fra uregulert felt. Dette er en hydrologisk oppgave. Målet med en flomberegning i forbindelse med dammer er imidlertid å beregne avløpsflommens maksimale vannføring og vannstand i et magasin. Dette er en hydraulisk oppgave når tilløpsflommen er bestemt.

Avløpsflommen vil være bestemt av tilløpsflommens forløp, volum og maksimale vannføring, vannstanden i magasinet ved flommens begynnelse, magasinets areal og avløpsorganenes karakteristikk og manøvrering. I de fleste tilfeller vil tilløpsflommen dempes gjennom vannstandsstigning i magasinet. Det vil derfor ikke være noen entydig sammenheng mellom tilløpsflommens og avløpsflommens maksimale vannføring. Flere tilløpsflommer med samme maksimale vannføring, men med forskjellige forløp, vil kunne gi forskjellige maksimalverdier for avløpsflommen. Hvis magasinets flomdempende virkning er liten, blir avløpsflommen tilnærmet lik tilløpsflommen. Hvis magasinets flomdempende virkning er stor, kan det være tilløpsflommens forløp og volum over flere døgn som er viktig, mens tilløpsflommens maksimale vannføring er av mindre betydning.

Forutsetninger vedrørende reguleringssystemet

Generelle beregningsforutsetninger for overføringer, kraftverksdrift, manøvrerbare tappeorganer, initialtilstander i magasin osv. er gitt i damsikkerhetsforskriften §§ 5-7 og 5-8. Der det er spesielle forhold, eller ønsker om å avvike fra retningslinjene, bør godkjent fagansvarlig i fagområde V konsulteres og avklare valg av forutsetninger med NVE.

Ved bestemmelse av tilløpsflom skal det som regel forutsettes at eventuelle manøvrerbare konstruksjoner i overføringssystemet kan være ute av funksjon eller ikke manøvreres som forutsatt. Det skal således i beregningene tas hensyn til at eventuelle overføringer til feltet ikke kan stenges og at overføringer fra feltet kan være blokkert. Dette gjelder ved fastsettelse av både dimensjonerende tilløpsflom og påregnelig maksimal tilløpsflom.

Vannstanden ved flommens begynnelse skal være høyeste regulerte vannstand, HRV, eller normalvannstand i magasin dersom HRV ikke er definert. I vassdrag med flere magasin skal det normalt forutsettes at initialvannstanden er HRV i alle magasin. For vårflomsituasjoner kan det tillates å regne med lavere startvannstand enn HRV dersom det er stort magasin og samtidig stor snøbeholdning i feltet. I slike tilfeller kan det være urealistisk å regne med oppfylt magasin ved flommens begynnelse. Krav til oppfylt magasin kan også fravikes hvis bestemmelser i manøvreringsreglementet tilsier dette. Det samme gjelder ved beregning for store felt, hvor det kanskje ikke er realistisk å forutsette at vannstanden i alle oppstrøms magasin skal være HRV ved flommens begynnelse. I slike tilfeller må initialvannstanden i magasinet avklares med NVE.

Det tillates ikke å regne med flomavledning gjennom nåleløp, bjelkeløp, tappeløp, omløp og kraftstasjoner. Dersom det er ønskelig å fravike fra denne generelle bestemmelsen, må det søkes om dispensasjon jf. damsikkerhetsforskriften § 8-2. Ved manøvrerbare flomløp forutsettes det at disse manøvreres slik at vannstanden ikke underskrider HRV i flommens startfase.

I mange vassdrag vil det være fare for drivgods under en flomsituasjon, for eksempel i områder med mye løsmasser og skog langs elvebredder og magasin, ved mye is/snø i vassdraget, eller der lavereliggende/erosjonsutsatte områder brukes som lagringsplass for tømmer, høyballer og annet som kan bli revet med av flomvannet. I alle tilfeller skal faren for tilførsel av drivgods og resulterende tilstopping av flomløp vurderes med hensyn til flomløpets utforming. Der det er fare for tilstopping på grunn av drivgods skal det gjøres en tilleggsberegning av dimensjonerende flomvannstand og avløpsflom basert på minimum 25 % tilstopping for det aktuelle magasinet, jf. damsikkerhetsforskriften §§ 5-3 b) og 5-7, fjerde og åttende ledd. Det er ikke krav om å kombinere tilstopping med ulykkeslaster, dvs. krav om vurdering av tilstopping gjelder bare for bruddgrensetilstand. I vassdrag med flere magasin er det verdt å merke seg at tilløpsflommen til det magasinet som betraktes, alltid skal beregnes uten tilstopping av oppstrøms flomløp (dvs. oppstrøms flomløp skal regnes som åpne). Dimensjonerende avløpsflom uten tilstopping av overløpet legges også til  grunn for kontroll av sjakt/tunnel (lukket flomløp) og andre avløpskonstruksjoner i flomløpet. I tilfeller der det er vanskelig å vurdere tilstoppingsfare og/eller tilstoppingsgrad, bør det avklares med NVE hvilke forutsetninger som skal legges til grunn ved beregning av avløpsflom og flomvannstand.

For dammer med manøvrerbare flomluker skal det regnes med manøvreringssvikt i tråd med damsikkerhetsforskriften § 5-7, tabell 5-7.1.