søk

Anbefalingene for flomfrekvensanalyser er basert på arbeidet som er beskrevet i Rapport 10/2020 - Lokal og regional flomfrekvensanalyse. Gjennomgående i anbefalingene er at en oppnår mest robuste resultater ved å kombinere resultater fra regionale analyser med lokale data der dette foreligger. Vektingen mellom resultatene fra lokale data og regional analyse er avhengig av lengden og kvaliteten på den lokale tidsserien. I matrisene under oppsummeres anbefalt tilnærming for utførelse av flomfrekvensanalyser i Norge. Matrisevalg vil avhenge av om du er interessert i døgnmiddelflom eller kulminasjonsflom.

Flomfrekvensanalyser for døgnmiddelflom

Datagrunnlag Indeksflom Vekstkurve Verktøy
Ingen lokale data RFFA_2018 RFFA_2018 NEVINA/Flomkalkulator
< 10 år Forenklet lokal + regional analyse RFFA_2018 NEVINA/Flomkalkulator
> 10 år Full lokal + regional analyse Full lokal + regional analyse Flomanalyseprogram i Start-systemet
Historiske data  Full lokal + regional analyse Full lokal + regional analyse Flomanalyseprogram i Start-systemet

Flomfrekvensanalyser for kulminasjonsflom

Areal Ant. år med findata Ant. år med døgndata Indeksflom Vekstkurve Forholdstall Verktøy
< 60 km2 0 år 0 år RFFA_NIFS RFFA_NIFS - NEVINA/Flomkalkulator
> 60 km2 0 år 0 år RFFA_2018 RFFA_2018 RFFA_2018 NEVINA/Flomkalkulator
< 60 km2 < 10 år - Forenklet lokal + regional NIFS RFFA_NIFS - NEVINA/Flomkalkulator
> 60 km2 < 10 år - RFFA_2018 RFFA_2018 Fra observasjoner NEVINA/Flomkalkulator
> 60 km2 0 år < 10 år Forenklet lokal + regional 2018 RFFA_2018 RFFA_2018 NEVINA/Flomkalkulator
Alle < 25 år > 50 år Full lokal + regional for døgn Full lokal + regional for døgn Fra observasjoner Flomanalyseprogram i Start-systemet
Alle > 25 år - Lokal Bayesiansk for kulm. Lokal Bayesiansk for kulm. - Flomanalyseprogram i Start-systemet
Alle andre tilfeller Prøv flere tilnærminger beskrevet ovenfor