Nasjonalt formelverk for flomberegninger (Flomkart 2016)

 

Den regionale flomfrekvensanalysen inkluderer ligninger for å beregne medianflom, vekstkurver samt forholdstallet mellom momentanflom og døgnmiddelflom i umålte felt. Fysiografiske egenskaper som kan beregnes fra kart og klimatiske egenskaper som kan hentes ut fra SeNorge produkter ble brukt som kovariater. Resultatene viser at vi oppnår betydelig bedre beregninger av dimensjonerende flom i umålte felt enn ved bruk av eksisterende ligninger.