søk

Teksten er hentet direkte fra kap. 9 i Veileder 4-2011

Dokumentasjon og godkjenning av flomberegninger

NVE skal kontrollere og godkjenne alle flomberegninger som er knyttet til dimensjonering og revurdering av dammer i klasse 1, 2, 3 og 4. Slike flomberegninger skal dokumenteres i en rapport med nødvendige opplysninger for NVEs kontroll og godkjenning. Rapporten skal alltid inneholde:

 • Dokumentasjon av at det er brukt godkjent fagansvarlig i fagområde IV (flomhydrologi) samt fagområde V (hydraulikk) der det er nødvendig, kapittel 1.
 • Kartoversikt over aktuelt område med beskrivelse av
 • Hoveddata for dammer, flomløp og overføringer inkludert konsekvensklasser for
 • Opplysninger om feltarealer, magasinarealer ved HRV, alle feltparametrer som inngår i formler og verdier av
 • Ekstreme nedbørdata fra no eller annen meteorologisk institusjon med dokumentert faglig god beregningsmetodikk, og beregnet snøsmelting (når nedbør-avløpsmodell er benyttet).
 • Avløpskurver og overføringskapasiteter med dokumentasjon av beregningsmetoder og valg av parametrer, eventuelt referanse til hydrauliske modellforsøk eller prøvetapping, samt henvisning til gyldige tegninger (se under).
 • Beskrivelse av benyttet metodikk for beregning av tilløpsflommer.
 • Tilløpsflommenes størrelse, beregnet som 24-timersmiddel for største vannføring i l/s km2.
 • Forutsetninger vedrørende reguleringssystemet ved beregning av tilløps- og avløpsflommer, inkludert vurderinger og valg av For dammer med flomluker skal det også foreligge alternative beregninger med forutsetning om manøvreringssvikt.
 • Beregnede forløp i tallverdier av nedbør/ snøsmelting, tilløpsflom, ev. overføringer, avløpsflom og flomvannstand, med tilstrekkelig stor tidsoppløsning (minst 4-6 verdier i

 

døgnet avhengig av total flomvarighet). I sammensatte felt skal sammenhørende tallverdier oppgis både for aktuelt lokalfelt og oppstrøms felt.

 • Begrunnelser av valg som foretas mellom alternative
 • Observerte flomvannstander og flomvannføringer i aktuelle magasin/vassdrag, og en vurdering av disse i forhold til beregnede
 • Tidligere beregnede flomvannstander og flomvannføringer i vassdraget, med henvisning til de aktuelle
 • Klassifisering av flomberegningen med kommentar om kvaliteten av
 • Eventuell følsomhetsanalyse basert på usikkert datagrunnlag og/eller forventede
 • Målsatte og oppdaterte tegninger av viktige konstruksjoner og vannveier for kontroll av kapasiteter til flomløp, tappearrangementer og overføringer. Benyttet høydegrunnlag, og eventuell sammenheng mellom lokalt og nasjonalt høydegrunnlag, må

Rapporten sendes med følgebrev til Konsesjonsavdelingen, NVE. Elektroniske dokumenter kan sendes til nve@nve.no. NVE ser gjerne at større rapporter også sendes som papirutgave (2 eksemplarer), og at alle rapporter/oversendelsesbrev merkes tydelig med navn på anleggseier, anlegg/dam og vassdrag.

Den praktiske kontrollen av flomberegningen gjennomføres av Konsesjonsavdelingen, seksjon for damsikkerhet og Hydrologisk avdeling, seksjon for vannbalanse. Hydrologisk avdeling kontrollerer de hydrologiske beregningene. Det legges vekt på at beregningen er utført etter gjeldende retningslinjer og at riktige forutsetninger er lagt til grunn for beregningen. Rimeligheten av beregnede flomstørrelser vurderes. De rent numeriske beregningene kontrolleres ikke. Konsesjonsavdelingen kontrollerer kapasitetskurver, opplysninger og forutsetninger vedrørende reguleringssystemet, med dammer, flomløp og overføringer.

I damsikkerhetsforskriften § 7-5 stilles det krav om at det gjøres nye flomberegninger dersom tidligere godkjente flomberegninger er basert på beregning av tilløpsflom som er eldre enn 15 eller 20 år avhengig av dammens klasse. Godkjenningen av en flomberegning gjelder derfor normalt i 15 år for dammer i klasse 2, 3 og 4 og 20 år for dammer i klasse 1.

En flomberegning er basert på den kunnskap man har om de hydrologiske forholdene og reguleringssystemet når flomberegningen blir utført. Grunnen til at beregning av tilløpsflommer skal gjøres på nytt ved jevne mellomrom, er at datagrunnlaget stadig forbedres etter hvert som observasjonsperiodene ved målestasjonene øker. Det kan også være avdekket feil eller usikkerheter i datagrunnlaget i den tidligere godkjente flomberegningen, for eksempel ved at vannføringskurven ved viktige målestasjoner er forbedret, det er observert vannstander over dimensjonerende flomvannstand eller at det er brukt feil data for flomløpet. Forandringer i reguleringssystemet vil påvirke avløpsforholdene nedover vassdraget. Dersom det avdekkes endringer i datagrunnlaget som forventes å få stor innvirkning på flomberegningene, kan det være nødvendig å revidere flomberegningene tidligere enn damsikkerhetsforskriften angir. Omklassifisering av dammer, som innebærer krav til nye flomverdier, kan også utløse behov for ny flomberegning. I tillegg kan klimautviklingen føre til at nedbør- og temperaturforholdene blir forandret og derved også de uregulerte tilløpsflommene. Det vil si at sannsynligheten for å overskride en gitt vannføring vil kunne endres.

Når en dam skal revurderes eller når andre forhold tilsier det, skal den tidligere godkjente flomberegningen kontrolleres om den fortsatt kan anses å være gyldig. Dersom flomberegningen skal benyttes videre, for eksempel som grunnlag for revurdering, skal det dokumenteres at de uregulerte tilløpsflommene ikke er forandret og at eventuelle forandringer i reguleringssystemet ikke har påvirket flomforholdene. Kontroll av tidligere godkjent flomberegning skal gjøres av en godkjent fagansvarlig og dokumenteres i en rapport som sendes NVE til informasjon. En slik gjennomgang endrer ikke på det generelle kravet om nye beregninger etter 15/20 år.