søk

Tekst hentet fra kap. 8.3 i veileder 4-2011

Følsomhetsanalyser

Ved beregning av avløpsflommer og flomvannstander kan det i mange tilfeller være nyttig å gjøre en følsomhetsanalyse. En følsomhetsanalyse er spesielt viktig å gjøre når datagrunnlaget for flomberegningen er usikkert og det er nødvendig å legge til en sikkerhetsmargin ved dimensjonering og kontroll av dam og flomløp, jf. damsikkerhetsforskriften § 5-4, eller for vurdering av klimaendringer. En slik analyse kan utføres ved at tilløpsflommen skaleres opp og ned med for eksempel 10 %, og så beregne hva det gir for utslag på avløpsflom og flomvannstand. Resultatene fra følsomhetsanalysen har spesielt stor betydning for dammer som er sårbare for mulige endringer i flomvannstander eller avløpsflommer, for eksempel fyllingsdammer med lukket flomløp eller dammer med lite fribord.

Følsomhetsanalyse kan også benyttes for å vurdere om det er behov for innhenting av mer eller bedre data som grunnlag for hydrauliske beregninger, eller om det er behov for modellforsøk eller prøvetapping for å bestemme avløpskapasiteter. En slik følsomhetsanalyse kan gjøres ved for eksempel å endre på effektiv overløpslengde, variere tunneltverrsnitt dersom tverrsnittsdata ikke er oppmålt osv. Også da beregnes utslaget på avløpsflom og flomvannstand.

Tillegg (2/2):
Følsomhetsanalyser for vurdering av usikkerhet i datagrunnlag og klimaendringer (februar 2014, revidert november 2016)

(Fra NVEs hjemmeside under Damsikkerhet)