søk

Tekst hentet fra kap. 8.2 i veileder 4-2011

Klassifisering av usikkerhet

Usikkerheten ved en flomberegning er vanskelig å kvantifisere. Kvaliteten ved en flomberegning skal derfor klassifiseres etter den skala som er nevnt i tabell 8.1. Klassifiseringen skal ikke tolkes som et mål på kompetansen til den som utfører flomberegningen, eller på nøyaktigheten ved utførelsen.

Klassifiseringen skal knyttes til det tilgjengelige hydrologiske datagrunnlaget og hvordan det er benyttet i flomberegningen. Godkjent fagansvarlig i fagområde IV skal, så langt det er mulig, undersøke kvaliteten på de hydrologiske data som er benyttet. En beskrivelse av datakvaliteten skal inngå i flomberegningsrapporten og danne grunnlag for klassifisering av usikkerhet. Klassifiseringen skal være en støtte for NVE ved den videre vurderingen av eventuelle tiltak ved dammen eller i vassdraget. Det kan være aktuelt å klassifisere beregningen for forskjellige steder i vassdraget individuelt.

Tabell 8.1 Klassifisering av flomberegning.

Klasse

Klassifiseringskriterier

1

Godt hydrologisk datagrunnlag, med observasjoner i vassdraget.

2

Brukbart hydrologisk datagrunnlag, med observasjoner i eller nært vassdraget.

3

Brukbart hydrologisk datagrunnlag, men store gradienter i spesifikke flomstørrelser i området.

4

Begrenset hydrologisk datagrunnlag.

5

Begrenset hydrologisk datagrunnlag og store gradienter i spesifikke flomstørrelser i området.