søk

Hentet fra 7-2015


I henhold til NVEs klimastrategi (Hamarsland, 2015) skal det tas hensyn til et endret klima for tiltak/beslutninger med lang levetid. For eksempel ved å ta hensyn til endringer i flomstørrelser ved arealplanlegging og bygging/ombygging av viktig infrastruktur.

I rapporten «Klima i Norge 2100» (Hanssen Bauer m. fl., 2015) som omhandler forventede klimaendringer i Norge frem mot år 2100 og Lawrence (2016) er det gitt anbefalinger om hvordan man skal ta hensyn til ventet klimautvikling frem til år 2100 ved beregning av flommer i ulike vassdrag i Norge.

1.1.1    Flom i små vassdrag

Klimaframskrivningene tilsier at det vil bli hyppigere og større flommer i små vassdrag i hele landet. For alle små vassdrag med nedbørfelt som reagerer raskt på nedbør må en regne med minst 20 % økt flomvannføring i løpet av de neste 50 – 100 år (Lawrence, 2016).

«Klima i Norge 2100» er skrevet for å gi grunnlagsinformasjon for klimatilpasning i Norge. I rapporten er det blant annet sett på forventet endring i nedbørintensitet med 3 timers varighet. Avhengig av hvilket utslippsscenario som legges til grunn og hvilket gjentaksintervall man ser på, forventes det en økning (middelverdi i Norge) i 3-timers nedbør på ca. 20 og 40 %. Resultatene for endringer i flomstørrelser viser at det er store lokale variasjoner. For små nedbørfelt forventes det at økt nedbørintensitet vil medføre større flommer i hele landet. På bakgrunn av dette anbefales det at det legges til et klimapåslag for alle flomberegninger med gjentaksintervall 200 år på minimum 20 %, og at det gjøres individuelle vurderinger for om det bør legges til 40 %.

1.1.2    Stormflo og havnivå

Klimautviklingen gir et stigende havnivå. I rapporten «Sea Level Change for Norway» (Simpson m. fl., 2015) gis forventet havnivåstigning, hvor det er tatt hensyn til landhevning, for alle kommuner i hele landet. Nivået for 200-års stormflonivå er også oppgitt. Anbefalte klimapåslag på 200-års stormflonivå er under utarbeidelse. I tillegg må det gjøres egne vurderinger for bølge- og vindoppstuvning.

Legge inn relevante lenker til sider og litteratur, FoU prosjekter mm her i høyre menyen.