Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Gjentaksintervall/returperiode

Gjentaksintervall beskrives i Vassdragshåndboka (2010) slik: «Gjentaksintervall er et mål for hvor mange år det i gjennomsnitt er mellom hver gang en bestemt flomvannføring overskrides». Eksempelvis vil en 100-årsflom opptre gjennomsnittlig hvert hundrede år om en hadde en uendelig lang tidsserie, for en 100-årsflom er det altså 1% sannsynlighet hvert år for at en flom av denne størrelsen vil overskrides. Det er viktig å merke seg at dette ikke utelukker at en 100-årsflom kan inntreffe to år på rad, selv om dette er lite sannsynlig. Begrepet gjentaksintervall er helt essensielt når en snakker om flomberegninger ettersom all infrastruktur som konstrueres i dag har krav om å tåle en vannføring med en viss returperiode. Veier, boliger osv., skal som regel tåle minimum en 200-årshendelse, mens kritisk infrastruktur som sykehus og dammer skal tåle hendelser med returperioder på 500-1000 år. Kapittel 4.1 presenterer noen av de føringer som ligger for forskjellige konstruksjoner og gjentaksintervall. For mer informasjon om gjentaksintervall se for eksempel Vassdragshåndboka (2010), Retningslinjer for flomberegninger (Midttømme m.fl., 2011), Sælthun (1997) eller Cunnane (1989).