Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Feltets initialtilstand (hvor vått det er i bakken, hvor mye vann det renner i elven/bekken og hvor høy er vannstanden i innsjøen/magasinet) vil være avgjørende for hvor stor vannføringen blir som følge av en gitt nedbørepisode. Når en utfører flomberegninger håndteres dette på ulike måter.

For flomberegninger utført med Rasjonale formel blir dette aspektet tatt hensyn til ved at «C-verdien» økes ved økende gjentaksintervall (større del av nedbøren går til avrenning). Eksempelvis bør, ifølge SVV (2014), C-verdien økes med 10 % dersom det skal utføres beregninger for en flom med gjentaksintervall på 25 år og 30 % ved gjentaksintervall på 200 år. For mer om C-verdien og Rasjonale formel klikk her. For dimensjonerende flomberegninger ved bruk av nedbør-avløpsmodeller (eksempelvis PQRUT) er det vanlig, spesielt i små felt, at det settes full metning som initialtilstand. For dimensjonerende beregninger i regulerte vassdrag er det normalt å sette vannstanden i magasinene til HRV ved simuleringsstart (Midttømme m. fl., 2011).