søk

Jeg lurer på om vi burde ha en liten tekst under flomportalen som sier noe om hva/hvordan klimaendringer forventes å bli vurdert ved en flomberegning og ev. krav damtilsynet stiller vedrørende klimapåslag/vurdering. Og så en henvisninger til Klimaservicesenter og aktuelle rapporter med en liten forklaring om hva en kan forventes å finne der.

 

Teksten nede er hentet direkte fra veileder 4-2011.

6.5   Klimaendringer

I henhold til NVEs klimastrategi (Hamarsland, 2015) skal det tas hensyn til et endret klima for tiltak/beslutninger med lang levetid. For eksempel ved å ta hensyn til endringer i flomstørrelser ved arealplanlegging og bygging/ombygging av viktig infrastruktur.

I rapporten «Klima i Norge 2100» (Hanssen Bauer m. fl., 2015) som omhandler forventede klimaendringer i Norge frem mot år 2100 og Lawrence (2016) er det gitt anbefalinger om hvordan man skal ta hensyn til ventet klimautvikling frem til år 2100 ved beregning av flommer i ulike vassdrag i Norge.

6.6.1     Flom i små vassdrag

Klimaframskrivningene tilsier at det vil bli hyppigere og større flommer i små vassdrag i hele landet. For alle små vassdrag med nedbørfelt som reagerer raskt på nedbør må en regne med minst 20 % økt flomvannføring i løpet av de neste 50 – 100 år (Lawrence, 2016).

«Klima i Norge 2100» er skrevet for å gi grunnlagsinformasjon for klimatilpasning i Norge. I rapporten er det blant annet sett på forventet endring i nedbørintensitet med 3 timers varighet. Avhengig av hvilket utslippsscenario som legges til grunn og hvilket gjentaksintervall man ser på, forventes det en økning (middelverdi i Norge) i 3-timers nedbør på ca. 20 og 40 %. Resultatene for endringer i flomstørrelser viser at det er store lokale variasjoner. For små nedbørfelt forventes det at økt nedbørintensitet vil medføre større flommer i hele landet. På bakgrunn av dette anbefales det at det legges til et klimapåslag for         alle flomberegninger med gjentaksintervall 200 år på minimum 20 %, og at det gjøres individuelle vurderinger for om det bør legges til 40 %.

6.6.2     Stormflo og havnivå

Klimautviklingen gir et stigende havnivå. I rapporten «Sea Level Change for Norway» (Simpson m. fl., 2015) gis forventet havnivåstigning, hvor det er tatt hensyn til landhevning, for alle kommuner i hele landet. Nivået for 200-års stormflonivå er også oppgitt. Anbefalte klimapåslag på 200-års stormflonivå er under utarbeidelse. I tillegg må det gjøres egne vurderinger for bølge- og vindoppstuvning.

Tillegg til retningslinjer for flomberegninger (2011)
Dato: 25.11.2016
Ny rapport om klimaendringer og dimensjonerende flommer
Siden 2011 har NVE anbefalt at dameiere tar hensyn til framtidige klimaendringer ved planlegging av
nye dammer og tiltak på eksisterende dammer. NVE har spesielt fokusert på fremskrivninger av
dimensjonerende flommer og gitt konkrete anbefalinger om klimpåslag på beregnede dimensjonerende
tilløpsflommer ved godkjenning av flomberegninger for dammer. Anbefalingene fra NVE har hittil vært
basert på NVE-report 5/2011 «Hydrological projections for floods in Norway under a future climate».
Denne er nå oppdatert og resultater fra nye fremskrivninger for flommer i Norge, relevant både for
damsikkerhet og arealplanlegging, er gitt i NVE-rapport 81-2016 «Klimaendring og framtidige flommer i
Norge».
I retningslinjer for flomberegninger (nr 04/2011) kap. 8 er det gitt anbefalinger om hvordan man kan ta
hensyn til forventede endringer i dimensjonerende flommer ved revurdering og planlegging av dammer.
Retningslinjene bygger på NVE-report 5/2011 om framskrivninger av flommer. Denne rapporten er nå
erstattet av rapport 81-2016 «Klimaendring og framtidige flommer i Norge». Sammenlikning av disse
rapportene viser at forventede endringer for mesteparten av landet er uendret, men for enkelte regioner
forventes det økninger i flommer som ikke ble vist i de forrige framskrivningene (NVE-report 5/2011).
Grunnlaget for anbefalingene er den prosentvise endring i 200-årsflom i perioden 2071–2100, (figur 3.6)
for utslippsscenarioet RCP 8.5 (dvs. høyre side i figur 3.6). Bruk av resultatene for RCP 8.5 som grunnlag
istedenfor et annet utslippsscenario er i samsvar med anbefalingen i St.meld. 33 «Klimatilpasning i
Norge», som sier at en skal følge «føre var»-prinsippet og legge til grunn høye alternativer fra de
nasjonale klimaframskrivningene når konsekvensene av klimaendringer vurderes. På grunn av samsvaret
mellom resultatene for middelflom (figur 3.2), 200-årsflom (figur 3.6), og 1000-årsflom (figur 3.7),
gjelder anbefalinger for alle gjentaksintervall fra middelflom til 1000-årsflom. NVE presiserer at
klimapåslag i ht rapport 81/2016 er anbefalinger (ikke pålegg), og at anbefalte klimapåslag for dammer er
begrenset til beregnede dimensjonerende tilløpsflommer (gjelder ikke for påregnelig maksimal
flom/ulykkesflom).
Regionale anbefalinger
På samme måte som i den tidligere rapporten om klimaendring og flom i Norge (Lawrence og Hisdal,
2011) er det foreslått tre ulike klimapåslag: 0 % endring, +20 % endring, og +40 % endring. Den
prosentvise endringen angir den sannsynlige endringen i maksimal døgnmiddelvannføring. Rapport
81/2016, kap. 6, gir konkrete anbefalinger om klimapåslag for seks forskjellige regioner av Norge, og for
forskjellige typer nedbørfelt innenfor regionene.
Små nedbørfelt
For alle regionene anbefaltes det at minst 20% endring benyttes for små nedbørfelt, uavhengig av hvor i
landet det ligger. Dette gjelder alle nedbørfelt med nedbørfeltareal mindre enn 100 km2 og andre
nedbørfelt som reagerer raskt på styrtregn. Analysen som ligger til grunn for NVEs anbefalinger er gjort
for døgnmiddelverdier, og har ikke tatt hensyn til at endring i korttids ekstremnedbør noen steder kan bli
vesentlig større enn endring i døgnnedbør. Det anbefales derfor at klimapåslag for momentanverdier i
enkelte små vassdrag vurderes økt til 40%, ut i fra en individuell vurdering der en også tar hensyn til hvor
fort vassdraget reagerer på nedbør.