Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Konsentrasjonstid og flomforløpets varighet

Konsentrasjonstid

 

«Konsentrasjonstiden" til et felt er den tid det tar for vannet å beveges seg gjennom dreneringssystemet fra de fjerneste delene av feltet til utløpet», (Andersen m. fl., 1982). Konsentrasjonstiden til et nedbørfelt sier noe om hvor raskt feltet reagerer. Konsentrasjonstiden er ikke målbar, og estimeres gjerne gjennom empirisk utarbeidede formler knyttet til den flomberegningsmetoden som skal anvendes. Eksempler på formler for utregning av konsentrasjonstid er gitt nedenfor.

Konsentrasjonstid (TcSSV) ved den rasjonale formel fra Statens Vegvesen Håndbok N200 (SVV, 2014) er
gitt ved:

for naturlige felt (f.eks. skogsområder, ikke utbygde felt)
TcSVV = 0,6 · L ·H – 0,5 + 3000 · ASE [time] ( 1 )

for urbane felt (utbygde felt)
TcSVV = 0,02 · L 1,15 · H – 0,39 [time] ( 2 )
hvor L er feltlengden [m], H er høydeforskjellen i feltet [m] og ASE er effektiv innsjøprosent [%].
25

Konsentrasjonstid beregnet med den pragmatiske metoden (TcPRAG), der vannet antas å ha en
gjennomsnittshastighet med 1-2 m/s (Midttømme m.fl., 2011), er gitt ved:
Tୡ୮୰ୟ୥
ൌ L୊/ሺ୫

ሻ [time] ( 3 )
hvor LF er feltlengden i km og ሺ


ሻ er vannhastighet i m/s.
Konsentrasjonstid estimert ved hjelp av nedre tømmekonstant i flommodulen i PQRUT (Midttømme
m.fl., 2001) er gitt ved:
TcPQRUT = 1/K2 [time] ( 4 )
hvor K2 er nedre tømmekonstanten som er nærmere beskrevet i kapittel 5.3.
For små felt (< 5 km2
) med lav effektiv sjøprosent (< 1 %) anbefales det å anvende ligning (1) for å
beregne konsentrasjonstiden, mens det for større felt anbefales å bruke ligning (3).

Tidsskritt og flomforløpets varighet

For å best kunne beskrive et flomforløp må passende tiddskritt og varighet velges. Disse faktorene har
også betydning for hvilke hydrologiske og meteorologiske analyser som legger grunnlaget for
flomberegningen.

Normalt er det slik at snøsmelteflommer vil ha noe lengre varighet og et tregere forløp enn flommer
forårsaket hovedsakelig av regn. For flommer med et antatt tregere forløp kan tidsskrittet være større og
varigheten lengre. Ved regnflommer kan kortere tidskritt og raskere forløp være mer beskrivende for
flomhendelsen.

Feltstørrelse og effektiv sjøprosent er de viktigste betraktningene for valg av tidsskritt og varighet. I små
felt vil flomutviklingen skje raskt og varigheten kan være kort. Dette gjelder særlig i felt der det er liten
effektiv sjøprosent og dermed liten flomdemping, i slike tilfeller er det særlig viktig å ha liten
tidsoppløsning på flomforløpet (Midttømme m. fl., 2011).