Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Definisjoner

Notasjon

Beskrivelse

Døgnmiddelverdi   Data med tidsoppløsning på ett døgn (midlet over et kalender døgn)
Findata  

Findata er data med finere tidsoppløsning enn døgn.

Flomregime  

Flomregime beskriver hvilke prosesser som forårsaker de store flommene i et gitt vassdrag. Dette er i all hovedsak regn, snøsmelting eller en kombinasjonen av disse.

Gjentaksintervall/returperiode/årlige nominelle sannsynlighet  

Et mål for hvor mange år det i gjennomsnitt er mellom hver gang en bestemt flomvannføring/hendelse overskrides.

Hypsografisk kurve  

Hypsografisk kurve viser hvor stor del av feltet som ligger mellom et gitt nivå og det laveste punkt i feltet.

Intensitet – varighet – frekvens IVF

Intensitet – varighet – frekvens (IVF) kurver gir et estimat av dimensjonerende verdier for korttidsnedbør for ulike varigheter og returperioder.

Knekkpunktverdier  

Knekkpunktverdier er verdier som ikke har et fastlagt tidsskritt, men hvor tidsskrittet er av varierende lengde.

Konsentrasjonstiden TC

Konsentrasjonstiden til et felt er den tid det tar for vannet å bevege seg gjennom dreneringssystemet fra de fjerneste delene av feltet til utløpet.

Kulminasjonsverdi/momentanflom  

Kulminasjonsverdi/momentanflom den høyeste faktiske verdien av en flomhendelse, dvs. verdien der flommen kulminerer.

Medianflom   Den midterste flomobservasjonen i en flomserie sortert fra minst til størst
Middelflom QM Middelflommen er gjennomsnittet av den største vannføringen hvert år eller hver sesong.
Nedbør- avløpsmodeller  

Nedbør- avløpsmodeller simulerer respons på nedbør og evt. snøsmelteforløp og omregner dette til vannføring (flom) i et gitt felt.

T-års flommen QT

En flom med gjentaksintervall T år. Det betyr at det er sannsynlighet på 1/T for at flommen skal overskrides et hvilket som helst år.

T-års nedbør PT Nedbør med gjentaksintervall T år
Påregnelig maksimal flom PMF Påregnelig maksimal flom (PMF) er det teoretisk største avløpet som er fysisk mulig for et gitt nedbørfelt til en gitt tid på året.
Påregnelig maksimal nedbør PMP

Påregnelig maksimal nedbør (PMP) er den teoretisk største nedbøren som er fysisk mulig for et gitt nedbørfelt til en gitt tid på året.

Spesifikk vannføring q Vannføring uttrykt i l/s·km2
Absolutt vannføring Q Vannføring uttrykt i m3/s
Vannføringskurve   Vannføringskurve beskriver sammenhengen mellom vannstanden og vannføringen for et punkt i en elv eller innsjø 
Vekstkurve QT/QM Beskriver forholdet mellom middelflommen og en flom med et vilkårlig gjentaksintervall T

Feltparametere:

En feltparameter angir en målestørrelse av et element i et nedbørfelt. Sentrale feltparametere kan bestemmes
ut fra et godt kartgrunnlag, der særlig nedbørfeltets areal vil være en viktig parameter for alle metoder
innen flomberegninger. Feltparametere hentes/beregnes fra/i NVEs karttjeneste nevina.nve.no eller
bestilles fra en kartkonsulent. Spørsmål gjeldende NVEs karttjeneste kan rettes til NVEs seksjon for
geoinformasjon ved hydrologisk avdeling.

Relevante feltparametere er:

Feltareal (A) er nedbørfeltets areal i km2. Arealet kan måles ved hjelp av ulike kart/GIS-verktøy eller med
NVEs karttjeneste nevina.nve.no. Nedbørfeltet kan ha usikre feltgrenser der det er myr eller tjern som drenerer
til to vassdrag, der et elveløp deles i to eller for felt med større breer eller karstområder der vannskillet ikke
alltid følger overflatetopografien. Dersom man er usikker på kartes indikasjon av feltgrenser kan dette
kontrolleres ved feltbefaring. Særlig i flatt terreng kan det være vanskelig å fastlegge vannskillet kun basert på
kart eller flyfoto.

Middelvannføring, midlere spesifikt årsavløp, eller normalavløp, (qN) i l/s·km2, er definert som midlere
vannføring i en gitt referanseperiode (som regel 30 år), delt på feltarealet. Middelvannføringen bestemmes ut
fra observasjoner i feltet eller ut fra avrenningskart for gjeldende klimaperiode (i dag 1961-90). Avrenningskartet finnes digitalt som en del av NVEs karttjeneste på nevina.nve.no (Beldring m. fl. 2002). Eventuelt kan man benytte den lengste tilgjengelige dataserien man vurderer kan være representativ for feltet.

Midlere årsnedbør (PN) i mm er den gjennomsnittlig årlige nedbøren i gjeldene normalperiode (i dag 1961 –
1990). Denne bestemmes ut ifra målinger i felt eller fra kart med over gjennomsnittlig årsnedbør fra
Meteorologisk Institutt. Parameteren kan også hentes ut på nevina.nve.no.

Effektiv sjøprosent (ASE eller Seff) er definert som
100 • (Ai • ai ) / A2

Hvor ai: er innsjø i’s overflateareal
Ai: er det totale tilsigsarealet til samme innsjø
A: er hele nedbørfeltets areal
Alle arealer oppgis i samme enhet, f.eks. km2. Parameteren er utviklet for å beskrive effekten av
innsjøenes beliggenhet i feltet. Hver innsjø vektes ikke bare etter overflateareal, men også etter
tilsigsareal. Innsjøer langt nede i feltet vil ha større effekt på flomdempning enn innsjøer nær vannskillet.
Ved beregning av innsjøenes areal må det særlig vektlegges å oppnå korrekt areal på de store innsjøene
og innsjøene langt nede i vassdraget, fordi de vil ha større innvirkning på ASE-verdien sammenlignet små
sjøer og/eller sjøer langt oppe i feltet. Parameteren kan også beregnes på nevina.nve.no.

Snaufjellprosent (ASF) er areal av snaufjell i % av feltarealet. Prosenten bestemmes fra kart/GIS-verktøy.
Parameteren omfatter arealer over skoggrensa som på kartet ikke er definert som innsjø, myr, bre, skog,
jordbruk- eller tettstedsområde. Parameteren kan også beregnes på nevina.nve.no.

Feltlengde eller feltaksens lengde (FL) i km, defineres som en rett linje lagt fra feltets utløp/målested til
det fjerneste punktet på vannskillet. Den måles med samme kartgrunnlag som feltarealet. Parameteren kan
beregnes på nevina.nve.no.


Elvelengde (EL) i km, er hovedelvas lengde slik den er definert på kartet. Hovedelva ved et samløp er
definert som den av elvene som har størst tilsigsareal. Den måles med samme kartgrunnlag som
feltarealet. Parameteren kan beregnes på nevina.nve.no.


Elvegradient eller hovedelvas gradient (EG) oppgis i m/km, og er definert som h/ EL, der h er total
høydeforskjell langs hovedelvas lengde EL. Parameteren kan beregnes på nevina.nve.no.


Relieff-forhold (HL) oppgis i m/km, og er definert som H75-H25/FL, der H75-H25 er høydeforskjell i meter
mellom 25- og 75- % passasjen på feltets hypsografiske kurve og FL er feltlengden i km (Midttømme m.
fl., 2011).