søk

Velkommen til trinnvis veiledning for flomberegning i regulerte felt. Det er også utarbeidet en enkel trinnvis veiledning i kart

Kanskje vi allerede her burde skrive noe om hva som er spesielt med regulerte felt og noe om krav/regler som stilles? Og/eller henvisning til TBDs forskrift eller lignende?

Henvise også her til trinnvis veiledning for naturlige felt?

1. Innledende analyse
Et første skritt i en flomberegning er å finne feltgrensene til nedbørfeltet. Kartapplikasjonen NEVINA er et glimrende utgangspunkt for enhver flomberegning. Kartapplikasjonen hjelper deg å bestemme feltgrenser for et gitt punkt langs elvenettverket. I NEVINA beregnes også feltparametere, klimaparametere, samt lavvanns- og flomindekser. Ta vare på shapefilen da denne kan lastes opp i NVE Seriekart og NVE Temakart. Fremskaffe nødvendig grunnlagsmateriale for å definere oppgaven. Få oversikt over reguleringssystemet (kraftverk, magasin og overføringer), manøvreringsreglementer og annet relevant informasjon. Avklar hvilke steder det skal utføres flomberegninger for og ev. hvilke mellomberegninger som er nødvendige. I sammensatte vassdrag, særlig med mange magasin, kan det vurderes om det går an å gjøre forenklinger. Dele reguleringsområdet i eventuelle delfelt. Feltgrenser og feltparametrer beregnes med fordel i NEVINA. Oversikt over feltgrenser for regulerte vassdrag finner du bla i NVE Temakart, men også i NVE Atlas og NEVINA. Avklare beregningsforutsetninger for reguleringssystemet i samsvar med damsikkerhetsforskriften, manøvreringsreglement og retningslinjer, hvilke stenge- /tappeorganer og vannveier som skal medregnes i forskjellige situasjoner og om det skal regnes med tilstopping av flomløp eller funksjonssvikt av flomluker. Magasinvolumer og kapasiteter til overføringer, kraftverk og flomløp (avløpskurver) må kontrolleres eller beregnes, og om nødvendig skal dette gjøres av godkjent fagansvarlig i fagområde V (hydraulikk). Bestemme startvannstander i magasin ved flom.
Pil Pil

Skal vi bare lenke til NEVINA fra høyremenyen i trinn 1? Eller skal vi ha flere lenker her, eks en linkliste med feks NEINVA, NVE temakart, lenk til manøvreringsreglemanet eller lignende relevant TBD mat?

Teksten her til venstre må ses over/korrigeres! Nå ligger nbare alt fra de tidligere trinnene pluss tekst fra innledende analyse fra naturlige felt listen.

Her kan ev. link til dokumentmal og innrapporteringsløsning av flomberegning legges til når/hvis det blir utarbeidet?