Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 21.10.2015 , sist oppdatert 29.04.2019

Kartdata

Liste over tematiske geodata som NVE har ansvar for.

NVEs kartdata er tilgjengelige fra Geonorge.no, og distribueres i henhold til Norsk lisens for offentlige data (NLOD).

Hydrologi

Les mer om hydrologiske data.  Les mer om breer. 

Datasettnavn                                  Kort beskrivelse                                                    Nedlasting WMS
Måleserie Hydrologiske målestasjoner, der måleserier er oppgitt; vannstand, vannføring, tilsig, grunnvann, markvann, teledyp, sediment, snø, is, vanntemp. m.m. JA JA
Totalnedbørfelt til målestasjon Nedbørfeltene til målestasjoner som har et nedbørfelt definert i NVEs kartsystem JA

JA

Årsavrenning pkt. Middel årsavrenning (mm/år ) for perioden 1961-1990 (1kmx1km) JA JA
Bre
Breer med målinger av massebalanse, frontendringer, isrykkelse, registrerte jøkullaup m.m.
JA JA

 

Naturfare

Her kan du lese mer om naturfarekartlegging

Datasettnavn                                  Kort beskrivelse                                                    Nedlasting WMS
Kvikkleire Soner med potensiell fare (aktsomhetsområder) for større kvikkleireskred, og risikoen tilknyttet disse områdene. Sonene omfatter bare løsneområder for kvikkleireskred. JA JA
Flomsone analyseområder Områder dekket av flomsoneanalyser JA JA
Flomsoner 10 Utbredelsen av flom for gitt gjentaksintervall: 10-årsflom JA JA
Flomsoner 20 Utbredelsen av flom for gitt gjentaksintervall: 20-årsflom JA JA
Flomsoner 50 Utbredelsen av flom for gitt gjentaksintervall: 50-årsflom JA JA
Flomsoner 100 Utbredelsen av flom for gitt gjentaksintervall: 100-årsflom JA

JA

Flomsoner 200 Utbredelsen av flom for gitt gjentaksintervall: 200-årsflom JA JA
Flomsoner 500 Utbredelsen av flom for gitt gjentaksintervall: 500-årsflom JA JA
Flomsoner 1000 Utbredelsen av flom for gitt gjentaksintervall: 1000-årsflom JA JA
Flomsoner 200 i år 2100 Utbredelsen av 200-årsflom i år 2100 der det er tatt hensyn til klimafremskrivinger. JA JA
Snøskred – aktsomhetsområder Potensielt snøskredutsatte; løsneområder og utløpsområder. Utabeidet av NGU 2010. JA JA
Steinsprang - aktsomhetsområder Potensielt steinsprangutsatte områder på oversiktsnivå. Kartene viser potensielle løsneområder og utløpsområder for steinsprang. Utabeidet av NGU 2009. JA JA
Snø- og steinskred - aktsomhetsområder Aktsomhetsområder samlet for de to skredtypene stein og snø.Utabeidet av NGI. JA JA
Jord- og flomskred - aktsomhetsområder Potensielle utløpsområder for alle typer løsmasseskred bortsett fra kvikkleireskred og store flomskred i slake elveløp. Utabeidet av NGU 2014. JA

JA

Flom - aktsomhetområder Arealer som kan være utsatt for flomfare JA JA
Skredfaresoner Faresonekartlegging av skred i bratt terreng for utvalgte områder ihht Plan for skredfarekartlegging (NVE rapport 14/2011). JA JA
Skredhendelser Historiske skredhendelser; omkomne, skredtype, konsekvens og snøskred JA

JA

Svekket is Områder med svekket is pga vassdragsregulering NEI

JA

 

 

Nettanlegg

Her kan du lese mer om nett og nettanlegg

Datasettnavn                                  Kort beskrivelse                                                    Nedlasting WMS
Kraftlinjer Luftlinjer og hengekabler tilknyttet sentral- og regional- og distribusjonsnett (≥1KV), inkl. egenskapene spenning og eier. Øvrig info er underlagt taushetsplikt etter energiloven § 9-3 jf bfe § 6-2, og unntatt fra innsyn etter offentleglova § 13. JA JA
Sjøkabler Sjøkabler tilknyttet kraftnettet. JA JA
Transformatorstasjoner Transformatorstasjoner tilknyttet sentral- og regionalnett. JA JA
Områdekonsesjonærer Forsyningsområdene til everk/nettselskap. JA JA

 

Sikringstiltak

Her kan du lese mer om sikringstiltak

Datasettnavn                                  Kort beskrivelse                                                    Nedlasting WMS
Sikringstiltak Sikringstiltak mot skade fra flom, isgang, erosjon og skred langs vassdrag, ca. 4000 anlegg er registrert. JA JA

 

Vannkraft

Her kan du leser mer om vannkraft

Datasettnavn                                  Kort beskrivelse                                                    Nedlasting WMS
Vannkraftverk Utbygd og ikke utbygd vannkraft (alle stadier; utbygd, under bygging, under konsesjonsbehandling, konsesjonsfrie prosjekter og en rest (de prosjekter som ikke er i de andre stadier og som ble beskrevet i Samlet plan)). Egenskaper: Vannkraftverknavn og -nr., type, maks. ytelse, energiekv., brutto fallhøyde og startår for drift mm. JA JA
Magasin Regulerte innsjøer. Egenskapsdata er bla. vassdragsnr., magasinnr., navn, magasinformål, laveste / høyeste reg. vannstand (m.o.h), magasinvolum, tilhørende delfelt (nedbøefelt). JA JA
Dam Dammer som er underlagt offentlig tilsyn. JA JA
Vanninntak Inntak av vann til kraftanlegg. Inntak i magasin er ikke inkludert. JA JA
Vannvei Vanntilførselskanaler (rørgater, tunneler) til kraftanlegg. JA JA
Delfelt vannkraft Nedbørfelt (def. i REGINE) som drenerer til et vanninntak for kraftproduksjon. Egenskapsdata er delfeltnr., delfeltnavn, anavn og nr. på tilhørende vannkraftverk, areal, middel årtilsig og nedenforliggende delfelt JA JA

 

Vassdrag

Her kan du lese mer om vassdragsdata

Datasettnavn                                  Kort beskrivelse                                                    Nedlasting WMS
ELVIS hovedelv Elvenettverk for hovedvassdragene, slik disse er definert i nedbørfeltdatabasen REGINE. JA JA
ELVIS elvenett Elvenettverk (ELVIS) etablert vha N50 Kartdata for våre vassdrag (inkl. kystfelt i REGINE). I ELVIS er vassdragselement (elv,bekk,vann) definert som linjer knyttet sammen i nettverk med definert strømretning. JA JA
Innsjødata Pkt-data for innsjøer større enn 2500 m2 (basert på N50 Kartdata), og nasjonalt løpenummer vatn_lnr. Basen inneholder data for ca 245 000 innsjøer. Egenskapsdata er bla. vassdragsnr., vannkraftmagasinnr., navnehierarki, og kommunenr. JA JA
Dybdekart Innsjøer og vann meddybdekart (ca 600 stykker): Vassdragsnr, navn, areal, omkrets, middel- og maks.dyp, volum, teoretisk oppholdstid, måleår/-metode Link til selve dybdekartene ligger i NVE Atlas (http://atlas.nve.no) → Vassdrag/IInnsjodatabase/Dybdekart NEI NEI
Nedbørfelt (REGINE) Nedbørfeltdatabasen REGINE (REGIster over NEdbørfelt i Norge ) definerer den hydrografiske inndelingen av Norge og dekker landarealet og kystarealet så langt ut det finnes øyer.Egenskapsdata er bla. vassdragsnr, navn, hierarki, årsavrenning-, areal- og tilsigsdata. JA JA
Vassdragsområde Datasett over de 262 vassdragsområdene for Norge, slik de er definert av NVE. JA JA
Nedbørfelt til hav Datasett over hovednedbørfelt slik det er definert i REGINE. Viser avrenningsfeltet for vassdraget (selve vannstrengen). JA JA
Sidenedbørfelt Datasett over sidenedbørfelt slik det er definert i REGINE. Sidenedbørfelt er nedbørfeltet til utløpspunktet av en sideelv i et vassdrag. JA JA

 

Vern

Her kan du lese mer om verneplan for vassdrag

Datasettnavn                                  Kort beskrivelse                                                    Nedlasting WMS
Verneplan for vassdrag Vassdrag vernet mot kraftutbygging: Verneplan I (1973), II (1980), III (1986), IV (1993) og supplering av verneplan (2005). JA JA

 

Vindkraft

Her kan du lese mer om vindkraft

Datasettnavn                                  Kort beskrivelse                                                    Nedlasting WMS
Vindkraftverk - utbygd Utbygde vindkraftverk, vist med representasjons-punkt. Egenskapsdata: Navn kraftverk, tilgjengelig effekt, dato for idriftsatt, antall turbiner med mer JA JA
Vindparkområder - utbygd Vindparkområder med utbygde vindkraftverk JA JA
Vindturbin - utbygd Utbygde vindturbinene, knyttet til vindkraftverk JA JA
Vindkraftverk - konsesjon Vindkraftverk som det er søkt om konsesjon for, vist med representasjons-punkt. JA JA
Vindparkområder - konsesjon Vindparkområder hvor det er søkt om konsesjon for vindkraftverk. JA JA