Vassdragsdata for Norge

De tre grunnleggende databasene for vassdragene i Norge er

  • Nedbørfelt / REGINE (REGIster over NEdbørfelt)
  • Innsjødata
  • Elvenettverk / ELVIS

Innsjødatabasen og ELVIS er etablert ved hjelp av digitalt kartverk i målestokk 1:50 000. Nedbørfeltgrensene i REGINE er tilpasser samme kartverk.

Databasene inneholder egenskaper og nasjonale koblingsnøklene/løpenumrene knyttet til elver, innsjøer og nedbørfelt. Videre har NVE geodata for vassdrag vernet mot vannkraftutbygging, flomsoner, utbygd vannkraft og hydrologiske målestasjoner.