Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 25.02.2015 , sist oppdatert 16.09.2021

Klima

Endringer i klima og hydrologi vil medføre både utfordringer og muligheter innen NVEs ansvarsområder.

NVE skal:

  • dokumentere endringer i hydrologi gjennom datainnsamling forskning og analyse;
  • vise de forvaltningsmessige konsekvensene av endringer i klima og hydrologi;
  • gjennomføre klimatilpasning innen våre forvaltningsområder og
  • øke kunnskapen i samfunnet om klimaendringer.

 

Klimafremskrivningene er beheftet med usikkerhet, men de grunnleggende trendene er tydelige og dette gjør at vi vet nok til å handle nå.

Et endret klima vil medføre både utfordringer og muligheter innen NVEs ansvarsområder. Norge er et langstrakt land med variert topografi. Endringene vil derfor gi ulike utslag i ulike deler av landet.

Kli­ma­tilpasning er nødvendig for å unngå økt fare for menneskeliv og økte utgifter for å reparere viktig infrastruktur og samfunnsfunksjoner. Klimatilpasning kan også være nødvendig for å utnytte positive effekter av klimaendringer, for eksempel muligheter for økt vannkraftproduksjon. NVE har virkemidler som hver for seg eller i kombinasjon er egnet for å få til nødvendig klimatil­pasning innen NVEs ansvarsområder.

NVE har arbeidet målrettet med klimatilpasning siden 2010. Hensynet til relevante klimaendringer er innarbeidet i veiledere og retningslinjer, for eksempel i:

retningslinjer for flomberegninger

retningslinjen «Flaum og skredfare i arealplanar»

Kunnskapsgrunnlaget er forsterket ved oppda­terte hydrologiske fremskrivninger, egne analyser av hvordan flommer vil endre seg og arbeidet knyttet til ny versjon av Klima i Norge 2100 for Norsk Klimaservicesenter (KSS). Senteret er et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, NVE, Bjerknessenteret og Uni Research og skal levere klima­ og hydrologiske data som grunnlag for klimatilpas­ningsarbeidet i Norge.

De beslutninger NVE fatter, har ulik tidshorisont. NVEs klimatilpasningsstrategi gjenspeiler dette slik at NVE gjør de rette tingene på rett tidspunkt. For å greie dette må strategien være dynamisk og tilpasses ny kunnskap.

 

EN DYNAMISK STRATEGI FOR KLIMATILPASNING BYGGER PÅ FØLGENDE PRINSIPPER:

  • Tiltak/beslutninger som har kort levetid vurderes ut fra dagens klima.
  • For tiltak/beslutninger med lang levetid, vurderes det om de skal bygges for å tåle forventede.
    klimaendringer i løpet av levetiden, eller om de utformes ut fra dagens klima, men klargjort for forsterkinger/endringer.
  • Tiltak/beslutninger bør være klimarobuste, dvs. de bør fungere etter hensikten selv om klimautviklingen blir noe annerledes enn forutsett.
  • Klimatilpasninger som bidrar til måloppnåelse på flere områder er vinn­vinn tilpasninger og bør priori­ teres høyt.

Fagstoff om klimaendringer og tilpasninger:

 

Norsk klimaservicesenter
Norsk klimaservicesenter (KSS) utarbeider, oppdaterer og samler klimadata, informasjon om klima- og hydrologiske endringer, samt vitenskapelige- og populærvitenskapelige artikler, og utredninger. Alle data er fritt tilgjengelig.

Klimatilpasning.no
Startstedet for deg som skal jobbe praktisk med klimatilpasning. Klimatilpasning.no samler aktuell kunnskap og informasjon om klimaendringer på ett sted.

NOU om Klimatilpasning
Utredning om samfunnets sårbarhet og behov for tilpasning til konsekvensene av klimaendring.

Klima i Norge 2100
Rapporten gir et oppdatert vitenskapelig grunnlag for klimatilpasning i Norge. Den omfatter atmosfæreklima, hydrologi, permafrost, skred og havklima.

Klimaprofiler for fylker
Et kortfattet kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning for hvert fylke i Norge. 

Publikasjoner
Gir oversikt over gjennomførte prosjekter og publikasjoner som tar for seg konsekvensene av klimaendringer for vannbalansen i Norge.