NVEs rolle i klimatilpasningsarbeidet omfatter både tilrettelegging av tverrsektorielt samarbeid og klimatilpasning innen eget forvaltningsområde. Med tverrsektorielt samarbeid menes aktiviteter der NVE bidrar til og legger til rette for klimatilpasning innen andre myndigheters forvaltningsområde, f.eks. vil verdier for flom i et endra klima legges til grunn i kommunal arealplanlegging og byggesaksbehandling samt i vei - og jernbaneplanlegging (Statens vegvesen/Jernbaneverket).

NVE har fem hovedmål:

  1. Sikre en helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vassdragene.

  2. Sikre en effektiv og kunnskapsbasert konsesjonsbehandling av anlegg for produksjon og overføring av energi.

  3. Sikre effektiv produksjon, overføring, omsetning og bruk av energi.

  4. Påse at beredskapen i kraftforsyningen er god.

  5. Bedre samfunnets evne til å håndtere flom og skredrisiko.

NVE må ha særlig oppmerksomhet på de av NVEs forvaltningsområder der klimaendringer ventes å få særlig alvorlige konsekvenser. Dette omfatter endring eller presisering av krav og forskrifter som for eksempel krav til vedlikehold, modernisering, sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen samt krav til damsikkerhet. Det omfatter også bistand til flom- og skredsikring og å sikre god arealbruk som forebygger fare.