Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 16.01.2009 , sist oppdatert 30.04.2019

Konsesjonsbehandling av nettanlegg

Kraftledninger og andre elektriske anlegg kan kun bygges, eies og drives i medhold av en konsesjon etter energiloven. Her finner du relevant informasjon om saksbehandling for ulike typer tiltak.

En anleggskonsesjon er en tillatelse til å bygge og drive et spesifikt anlegg. Det kan etter energiloven gis anleggskonsesjon til anlegg som anses å være samfunnsmessig rasjonelle. Søknader om bygging og drift av kraftledninger, transformatorstasjoner og andre elektriske anlegg som ikke omfattes av områdekonsesjonsordningen, behandles av NVE. NVE gjennomfører en konsesjonsbehandling og sørger for at saken er tilstrekkelig opplyst. Behandlingen er omfattende, med offentlige høringer og møter med berørte interesser. Saksbehandlingsreglene skal ivareta hensynet til medvirkning. I tillegg til energiloven gir forskrift om konsekvensutredninger og forskrift om ekstern kvalitetssikring og vedtaksmyndighet etter energiloven nærmere spesifiserte krav til utredninger og behandlingsprosess for kraftledninger

For selskaper som planlegger å søke om anleggskonsesjon har NVE laget en veileder for utforming av søknader.

Saksbehandlingsprosess

Hvordan saksbehandlingen foregår avhenger av det planlagte anleggets størrelse og antatte konsekvenser for omgivelsene. Det finnes tre ulike saksbehandlingsprosesser, se oversikten nedenfor. For mer detaljert informasjon, klikk deg inn på de ulike saksgangstypene.

Transformatorstasjoner, koplingsanlegg o.l. Saksgang A
Kraftledning med spenning lavere enn 132 kV, uansett lengde Saksgang A
Kraftledning som er kortere enn 15 km, uansett spenningsnivå Saksgang A
Kraftledning med spenning 132 kV eller høyere, som er lengre enn 15 km Saksgang B
Kraftledninger med lengde over 20 km og spenning 300 kV eller høyere Saksgang C

Oppgradering av eksisterende anlegg

For spenningsoppgraderinger der oppgraderingen i seg selv er 132 kV eller mer og lengre enn 15 km i ny trasé, følges saksgang B. Øvrige spenningsoppgraderinger følger saksgang A.

I tvilstilfeller bør nettselskapet tidlig kontakte NVE for avklaring av eventuell meldeplikt for anlegget. 

Nettilknytning av kraftverk

Elektriske anlegg i vannkraftverk og nettilknytning av slike kraftverk kan bygges og drives i medhold av områdekonsesjon, dersom anleggene har spenning 22 kV eller lavere. Det forutsetter at kraftverkseier inngår avtale med områdekonsesjonær. 

Dersom anleggene frem til produksjonsanlegget bygges i medhold av egen anleggskonsesjon, må også de elektriske anleggene i produksjonsanleggene ha anleggskonsesjon. 

Tiltak som ikke krever konsesjon etter energiloven

Enkelte tiltak krever ikke konsesjon etter energiloven. Dette inkluderer blant annet ombygging eller oppgradering av anlegg innenfor konsesjonens rammer. NVE kan kontaktes for vurdering av konsesjonsplikt. For transformatorstasjoner har NVE utarbeidet et eget notat som sier hvilke anlegg som er konsesjonspliktige, se vedlegg 3 i søknadsveilederen

Områdekonsesjon

En områdekonsesjon er en generell tillatelse til å bygge å drive distribusjonsnett med spenning opp til 22 kV innenfor et geografisk avgrenset område. Les mer om områdekonsesjon her.

Omsetningskonsesjon

Enheter som omsetter elektrisk energi eller som kan stå i en eller annen form for monopolsituasjon må ha omsetningskonsesjon, jf. energilovforskriften § 4-2. Dette gjelder blant annet enheter som eier eller driver fordelings- eller overføringsnett. Les mer om omsetningskonsesjon her.

Miljøtilsyn og MTA-plan

I anleggskonsesjoner setter NVE vilkår om at tiltakshaver skal utarbeide en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA). Denne skal godkjennes av NVE før byggestart. 

Kraftnettet er bygget opp på følgende måte: 

Transmisjonsnettet

Transmisjonsnettet er hovedveiene i kraftsystemet og forbinder produsenter og forbrukere i ulike deler av landet med hverandre. Transmisjonsnettet omfatter også overføringsledninger til utlandet. Transmisjonsnettet består i hovedsak av kraftledninger med 300 eller 420 kV spenning, men i enkelte deler av landet inngår også kraftledninger med 132 kV spenning.

Regionalnettet

Nettnivået under transmisjonsnettet er regionalnettet, som er bindeleddet mellom transmisjonsnettet og nettnivået under. Normale spenningsnivåer i distribusjonsnettet er 132 og 66 kV.

Distribusjonsnettet

Distribusjonsnettet forsyner sluttbrukerne (husholdninger, tjenesteyting og industri). Distribusjonsnettet omfatter spenninger fra og med 22 kV og helt ned til 230 V lavspenningsnettet, som forsyner vanlige husholdninger.