Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 11.06.2015 , sist oppdatert 24.04.2019

Ekspropriasjon

Lov om oreigning av fast eigedom (ekspropriasjonsloven) åpner for at det kan gis tillatelse til å ekspropriere grunn og rettigheter for bygging og drift av ulike typer energianlegg, som kraftledninger, fjernvarmeanlegg og anlegg for kraftproduksjon.

For å kunne bygge en kraftledning eller transformatorstasjon, må nettselskapet i tillegg til anleggskonsesjon, skaffe seg eiendoms- eller bruksrettigheter fra grunneier. Dette kan skje gjennom minnelige avtaler eller ved ekspropriasjon. Ekspropriasjon betyr overdragelse av eiendoms- eller bruksrett ved tvang, mot erstatning fastsatt ved rettslig skjønn. I utgangspunktet er det ønskelig at avtale om avståelse av grunn og rettigheter skjer i minnelighet.

I saker hvor det er tvil om minnelig avtale kan oppnås med alle berørte grunn- og rettighetshavere, bør det søkes om ekspropriasjonstillatelse samtidig som det søkes om konsesjon. På denne måten unngås flere runder med saksbehandling av samme tiltak. Dersom det er behov for å sette i gang byggingen av anleggene før skjønn er avholdt, kan det samtidig søkes om forhåndstiltredelse etter ekspropriasjonsloven.

NVE er delegert myndighet til å avgjøre ekspropriasjonssaker for energianlegg som krever anleggskonsesjon. Fylkesmennene er delegert myndighet til å avgjøre ekspropriasjonssaker som gjelder fordelingsanlegg med spenning 22 kV eller lavere og som omfattes av en områdekonsesjon.

NVE setter krav til innholdet i en søknad om ekspropriasjon. Disse kravene er i hovedsak sammenfallende med kravene til en konsesjonssøknad etter energiloven, og er beskrevet i søknadsveilederen