Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 27.01.2009 , sist oppdatert 30.04.2019

Veiledere

De som ønsker å bygge, eie og drive kraftoverføringsanlegg må søke NVE om konsesjon etter energiloven, i tråd med de kravene som stilles til konsesjonssøknader.

Energiloven av 29.06.1990 nr. 50 med forskrift setter krav til utforming og innhold av søknader. Målet med veilederne er å spesifisere disse kravene. Søknader etter energiloven sendes som regel på offentlig høring, og det er viktig at søkere lager oversiktlige søknader som kan forstås uten inngående fagkunnskap om problemstillingene.

Utforming av søknader om:

Utforming av melding 

For alle anleggstyper over en viss størrelse, gjelder også forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven. Dersom tiltaket krever konsekvensutredning, må det utarbeides melding med forslag til utredningsprogram, se vår veileder for utforming av melding om bygging av kraftoverføringsanlegg

Utforming av søknad om ekspropriasjon

Ved planlegging av nye energianlegg kan tiltakshaver søke om ekspropriasjon etter oreigningslova. Veilederen for utforming av søknad om anleggskonsesjon gir også informasjon om søknad om ekspropriasjon. Les mer om ekspropriasjon her.

Miljø-, transport- og anleggsplan

I en anleggskonsesjon settes det normalt vilkår om at tiltakshaver skal utarbeide en miljø-, transport- og anleggsplan. NVE har utviklet en veileder for utarbeiding av MTA-plan for anlegg med konsesjon etter energiloven. Planen skal godkjennes av NVEs miljøtilsyn før byggestart.