Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 11.06.2015 , sist oppdatert 23.04.2019

Små vannkraftverk

Små kraftverk er en fellesbetegnelse på vannkraftverk som er mindre enn 10 MW. Disse vannkraftverkene kan deles inn i mikrokraftverk, minikraftverk og småkraftverk. 

Konsesjonspliktvurdering

NVE har ansvaret for forvaltningen av alle de kraftverkene som er konsesjonspliktige. Forvaltningsansvaret omfatter hele prosessen fra veiledning av søknader til tilsyn av kraftverk som er satt i drift. NVE anbefaler at det søkes om konsesjon for alle kraftverk som er over 1 MW. Er kraftverket under 1MW så er det ikke sikkert at man trenger å søke om konsesjon. Det som er avgjørende er om ditt tiltak er til nevneverdig skade eller ulempe for allmenne interesser i vassdraget. Er man usikker på dette så vil NVE gjøre en konsesjonspliktvurdering. 

Hvem har konsesjonsmyndighet?

For kraftverk med installert effekt mellom 1 og 10 MW er det NVE som har vedtaksmyndighet. For konsesjonspliktige anlegg under 1 MW er det kommunen, med enkelte unntak, som fatter vedtak. Alle søknader sendes først til NVE for avklaring om videre saksforløp. Anlegg som NVE har vurdert til ikke å være konsesjonspliktige etter vannressursloven behandles av kommunen etter plan- og bygningsloven, med mindre de kan bygges i medhold av eksisterende konsesjonsvilkår for et anlegg.

Lovgrunnlaget

De som skal bygge et kraftverk vil komme i kontakt med flere lover og forskrifter som skal sikre at hensynet til allmenne interesser blir ivaretatt. De viktigste er vannressursloven, plan- og bygningsloven og energiloven, men også andre lover kan være aktuelle.

 

Nyttig informasjon

Fakta

Mikrokraftverk
Under 100 kW (0,1 MW)

Minikraftverk
100 kW - 1000 kW (0,1 - 1,0 MW) 

Småkraftverk
1000 kW - 10 000 kW (1 - 10 MW)

Kontaktinformasjon

Seksjonssjef Øystein Grundt

Telefonnummer: 22 95 93 89

Ansatte i seksjon for ny vannkraft