Hvis konsesjonen blir innvilget så skal det utarbeides detaljplaner. Dette er også en oppgave som NVE har ansvaret for.

Miljøtilsynet og damtilsynet fører tilsyn med alle forhold ved vassdragstiltak etter at en konsesjon er innvilget. Oppfølgingen spenner fra godkjenning av detaljplaner for miljø og damsikkerhet i planleggingsfasen, inspeksjon i bygge- og driftsfasen, og til kontroll av at anleggseier har et tilfredsstillende internkontrollsystem.