Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Trinn 4 - Innstilling

Etter en vurdering fremmer OED saken for regjeringen. Saken vedtas av Kongen i statsråd (kongelig resolusjon).

Etter at vedtaket er fattet ved kongelig resolusjon oversender OED vedtaket til søker, med kopi til NVE. Vi publiserer vedtaket på våre nettsider.

NVE har ansvaret for videre oppfølging av detaljplanlegging, utbygging og drift.