Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 26.01.2015 , sist oppdatert 23.04.2019

Lover og regler

Utbyggere av vindkraftverk må forholde seg til en rekke lover og forvaltningsorgan.

Energiloven

Bygging og drift av vindkraftverk, er omfattet av energiloven av 29. juni 1990, § 1-1. Det fremgår av energiloven § 3-1 at hvor høy spenning eller hvilken effekt som utløser konsesjonsplikt for anlegg for produksjon, omforming, overføring og distribusjon av elektrisk energi fastsettes ved forskrift. For vindkraftverk på land setter energilovforskriften § 3-1 grensen for når anlegget må ha konsesjon til 1 MW installert effekt eller mer enn fem vindturbiner. Konsesjonspliktige anlegg behandles av NVE i henhold til energiloven, og alle deler av tiltaket skal beskrives i søknaden.

Søknader om å få bygge og drive vindkraftverk med inntil 1 MW samlet installert effekt og inntil fem vindturbiner behandles av berørt kommune som en byggesak og eventuelt en plansak. 

I energiloven står det følgende: ”konsesjon gis for bygging og drift av anlegg”. Dersom ”eier” og ”driver” av et vindkraftverk ikke er den samme, er det de som faktisk skal bygge og drive anlegget som skal søke konsesjon. Forholdet mellom ”eier” og ”driver” er av privatrettslig karakter og angår ikke konsesjonen, men en avtale mellom eier og driver bør i slike tilfelle omtales i konsesjonssøknaden. Privatpersoner uten høyspentkompetanse meddeles normalt ikke konsesjon etter energiloven.

Elektriske ledningsanlegg tilknyttet vindkraftverk kan ikke bygges innen rammen av det lokale nettselskapets områdekonsesjon, fordi denne konsesjonen ikke omfatter ledninger tilknyttet produksjonsanlegg. I saker der det søkes om konsesjon for overføringsanlegg i sammenheng med søknad om kraftutbygging etter energiloven (vind-, varme eller gasskraft med mer) eller etter vassdragslovgivningen, skal søknadene sendes samtidig eller som en samlet søknad, jf. energiloven § 2-2, 2. ledd.

Krav til utforming og innhold i konsesjonssøknader er hjemlet i energiloven § 2-2 og utdypet i forskrift til energiloven av 7. desember 1990, § 3-2.

Oreigningslova

Utbygger må skaffe seg nødvendig grunn og rettigheter til å bygge og drive vindkraftverket med tilhørende infrastruktur. Dette kan skje gjennom minnelige avtaler, eller ved ekspropriasjon.

I alminnelighet bør det gjøres forsøk på å komme fram til minnelige avtaler. I større eller kompliserte saker hvor det er tvil om minnelig avtale kan oppnås ovenfor alle grunneiere og rettighetshavere, bør det imidlertid søkes om ekspropriasjonstillatelse etter oreigningslova av 23.10.1959 samtidig som det søkes om konsesjon. Søknaden må da inneholde en liste over alle berørte grunneiere. Utbygger skal samtidig orientere alle berørte grunneiere og rettighetshavere om søknaden og deres mulighet til å uttale seg om saken.

Hvis det antas nødvendig å søke om forhåndstiltredelse etter oreigningsloven § 25, bør dette gjøres samtidig med ekspropriasjonssøknaden.

Plan og bygningsloven

Planbehandling

Ny plan- og bygningslov tredde i kraft 1. juli 2009. Sentral- og regionalnettsanlegg, transformatorstasjoner og andre større kraftledninger som krever anleggskonsesjon etter energiloven er unntatt fra plan- og bygningsloven. Kun bestemmelsene om konsekvensutredning i kap. 14 og om stedfestet informasjon i kap. 2 i den nye plan- og bygningsloven gjelder for slike anlegg.

Vindkraft- og vannkraftverk som krever konsesjon etter energiloven, vannressursloven eller vassdragsreguleringsloven omfattes fortsatt av plan- og bygningsloven, men det er ikke lenger noen reguleringsplikt for slike anlegg.

Konsekvensutredninger

I forskrift om konsekvensutredninger av 1.4.2005 går det frem at det må utarbeides melding og konsekvensutredning (KU) for vindkraftverk med installert effekt > 10 MW.

Vindkraftverk med en installert effekt ≤ 10 MW omsøkes i henhold til energiloven § 3-1.

Er det ikke krav om melding og KU etter plan- og bygningsloven, skal vesentlige konsekvenser av tiltaket likevel beskrives grundig som en del av konsesjonssøknaden.

Øvrige lovverk
Vindkraftverk må også avklares i henhold til andre lovverk som for eksempel kulturminneloven, forurensningsloven og naturmangfoldloven.