NVEs vedtak kan påklages av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra underretningen er kommet frem.

Klagen skal stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. NVE vil vurdere om klagene inneholder nye opplysninger som gir grunnlag for å endre eller oppheve vedtaket. Dersom NVE velger å opprettholde vedtaket, oversendes klagene til Olje- og energidepartementet for behandling.

 

Tilbake til Trinn 4 - Vedtak