Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 17.04.2009 , sist oppdatert 23.04.2019

Tematiske konfliktvurderinger

NVE har fått ansvaret for å koordinere og sikre gjennomføringen av tematiske konfliktvurderinger av meldte og konsesjonssøkte vindkraftverk.

Gjennom konfliktvurderingene skal det systematiseres og kategoriseres informasjon om mulige konflikter mellom planlagte vindkraftverk og de ulike sektorinteressene, og derigjennom legge til rette for avklaring av disse gjennom konsesjonsbehandlingen. Målsetningen skal være å bidra til å finne vindkraftprosjekter som i størst mulig grad kan forenes med de ulike sektorinteressene. Tematiske konfliktvurderinger ble behandlet i Stortingsmelding nr. 11 (2004-2005), Sametingets virksomhet i 2003.

Følgende temaer inngår i konfliktvurderingene:

  • Reindrift - konfliktvurdering foretas av Reindriftsforvaltningen
  • Forsvaret - konfliktvurdering foretas av Forsvarsbygg
  • Miljø og kulturminner - konfliktvurderingen foretas av Miljødirektoratet og Riksantikvaren

Miljødirektoratet og Riksantikvaren har gitt en samlet karakter for temaet Miljø og Kulturminner etter delvurderinger av konsekvensene for naturmiljø, kulturmiljø og landskap. Forsvaret har gitt sin kategori etter delvurderinger av konsekvensene for luftforsvar, sjøforsvar, IKT og etterretning. En rekke andre temaer som ikke inngår i konfliktvurderingene, som for eksempel infrastruktur, vindressurser og økonomi, vil selvfølgelig også inngå som sentrale temaer i konsesjonsbehandlingen.

Alle prosjekter skal konfliktvurderes fortløpende som en del av NVEs ordinære høring av meldinger/søknader. Konfliktvurderingene skal oversendes NVE innen to uker etter ordinær høringsfrist.

Prosjektene kategoriseres etter følgende generelle karakterskala: 

  • Kategori A: Ingen konflikt
  • Kategori B: Mindre konflikt
  • Kategori C: Middels konflikt, men mulig å redusere konflikt ved avbøtende tiltak som for eksempel mindre justeringer av parken som flytting/fjerning av et mindre antall vindturbiner. Eventuelt et område med stor verdi men stor usikkerhet om konfliktgrad, men hvor sektormyndighet tror konfliktgraden vil være stor (”føre var”).
  • Kategori D: Stor konflikt, men mulig å redusere konflikt ved avbøtende tiltak som for eksempel omfattende justeringer av parken som flytting/fjerning av et større antall vindturbiner.
  • Kategori E: Svært stor konflikt. Avbøtende tiltak vil ikke kunne redusere konflikt.