Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Kvitfors kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
4545
Saksnummer
200701873
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
04.04.2016
Tiltakshaver
Kvitfors Kraft AS
Fylke
Nordland
Kommune
Narvik
Vassdragsområde
174.1C
Søkt produksjon
17,20 GWh

 

 

NVE avslår søknad om løyve til å bygge Kvitfors kraftverk i Kvitforselva i Narvik kommune i Nordland. Omsyn til landskap, friluftsliv og reindrift i eit område der det allereie er stor  vasskraftutbygging, er den viktigaste grunnen til avslaget.

 

 

 

Kvitfors kraftverk ville hatt ein årleg produksjon på om lag 17 GWh, noko som svarar til straumbruken til om lag 850 husstandar.

 

NVE legg vekt på at Kvitfors kraftverk er planlagt i eit bynært friluftsområde som er i hyppig bruk, og der Kvitforsen saman med fjellet «Den sovande dronning», er eit viktig landskapselement. Redusert vassføring vil gjere fossen mindre synleg i landskapet, og sannsynlegvis føre til at naturtypen «fosseeng» forsvinn. I tillegg legg NVE i avslaget vekt på den samla belastninga på Skjomen reinbeitedistrikt.