Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Djupsåna kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
6421
Saksnummer
201104434
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
10.11.2015
Tiltakshaver
DRANGEDAL EVERK KF
Fylke
Vestfold og Telemark
Kommune
Drangedal
Vassdragsområde
017.F2B
Søkt produksjon
4,80 GWh

 

Avslag til Djupsåna småkraftverk

 

NVE gjev ikkje løyve til å bygge Djupsåna småkraftverk i Drangedalkommune i Telemark. Avslaget er gjeve av omsyn til verneverdiane i Gautefallselva.

Djupsåna småkraftverk skulle etter planen nytte fallet i Djupsåna i Gautefallvassdraget. Kraftverket ville ha produsert om lag 4,8 GWh i eit medels år.

Gautefallvassdraget ble varig verna gjennom verneplan IV (1991-92). I tillegg til at vassdraget ble definert som et mogleg type- og referansevassdrag, og er og naturvern- og friluftsinteresser utpeika som sentralt for vernegrunnlaget. Det er NVE si vurdering at det planlagde kraftverket ville kome i konflikt med vassdraget sine verneverdiar. Tiltaket ville ha ført til vesentleg endring av naturleg vassføringsregime, og ville etter NVE si meining ha stor negativ innverknad på friluftslivet i området.

Konsesjon kan ikkje bli gitt dersom denne strid med verneverdiane. NVE avslår difor søknad om bygging av Djupsåna kraftverk.

NVE har vurdert om tilpassingar kan redusere konflikten med vassdragsvernet. Etter NVE si vurdering vil aktuelle tilpassingar ikkje vere tilstrekkelege for å få løyve til å bygge kraftverket. Dei resterande fire småkraftprosjekta av dei fem som var til samstundes offentleg høyring i Drangedal, vil etter plana bli avgjort innan neste barmarkssesong (vår-sommar 2016).