Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Gjermundsbekken kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
6964
Saksnummer
201208314
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
18.10.2017
Tiltakshaver
Ljosland Fallrettsameie
Fylke
Agder
Kommune
Åseral
Vassdragsområde
022.G1
Søkt produksjon
4,15 GWh

Gjermundsbekken kraftverk - Ljosland Fallrettsameie

NVE gjev løyve til Herresbekken, Hamkollåna og Skothomtjønn kraftverk, medan Bliksåna og Gjermundsbekken kraftverk får avslag. Alle kraftverka ligg i Åseral kommune i Vest-Agder.

Dei tre kraftverka som har fått løyve vil produsere om lag 14 GWh straum i eit medels år. Dette svarar til straumbruken til om lag 700 husstandar. Prosjekta som fekk avslag kunne samla ha gjeve 8,6 GWh/år.

Søknadane er handsama samla for å kunne gjere ei heilskapleg vurdering av verknadane av vasskraftverka. Verknader på landskap og friluftsliv har vore dei viktigaste tema i NVE si vurdering. NVE har gjeve konsesjon til kraftverka som vi meiner gjev minst negative konsekvensar for allmenne interesser, og som samstundes vil bidra til produksjon av fornybar energi.

For å redusere dei negative verknadane for allmenne interesser er det sett vilkår om avbøtande tiltak til kvart av prosjekta som har fått løyve.