Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

420 kV kraftledning Lyse - Fagrafjell

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
200902400;201900956
Status
Konsesjon gitt
Dato
01.04.2020
Fylke
Rogaland
Kommune
Stavanger, Sandnes, Time

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har godkjent miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for 420 kV ledningen Lyse - Fagrafjell,og MTA for Fagrafjell transformatorstasjon. Statnett har også fått godkjent plan om å rive eksisterende ledninger. Vedtaket og Statnett til MTA er tilgjengelige til høyre på denne siden. 

Statnett fikk i kongelig resolusjon av 20. september 2019 konsesjon til bygging og drift av en ny 420 kV kraftledning fra Lysebotn til Fagrafjell og Fagrafjell transformatorstasjon i kommunene Forsand, Sandnes og Time i Rogaland.

NVE anbefalte i innstilling 18. desember 2017 at Olje- og energidepartementet ga Statnett tillatelse til å bygge den nye kraftledningen og transformatorstasjon med alle nødvendige anlegg.

Begrunnelsen for NVEs anbefaling var behovet for å øke forsyningssikkerheten for strøm til Sør-Rogaland, inkludert Stavanger og Sandnes. NVE mener at ledningen og transformatorstasjonen legger til rette for videre utvikling av kraftledningsnettet i regionen, og gir fleksibilitet i valg av løsninger videre. Tiltakene åpner for økt kraftforbruk og mulig tilknytning av ny kraftproduksjon.

420 kV-ledningen vil erstatte eksisterende 132 kV ledning mellom Lysebotn og Seldalsheia i Sandnes. Virkningene av ledningen er i hovedsak økt synlighet, da den er større enn ledningen den erstatter. Den vil for det meste gå parallelt med eksisterende ledninger. Der ledningen går i ny trasé, blir endringene størst, etter NVEs vurdering. Den kan blant annet få virkninger for friluftsliv, kulturmiljø/kulturminner, landbruk, naturmangfold og boliger/gårdsbruk.

Fagrafjell transformatorstasjon vil ligge i et område med eksisterende masseuttak, og vil bety bortfall av en kystlyngheiforekomst og vesentlig redusere verdien av kulturmiljøet ved Fagrafjell.

I konsesjonen er det satt vilkår om tiltak for å redusere negative virkninger for omgivelsene, som for eksempel kamuflering av kraftledningen, skånsom skogrydding og merking med fugleavvisere på enkelte strekninger.

MTA er en plan for hvordan anlegges skal bygges for å ivareta kravene i konsesjonen. MTA skal også konkretisere hvordan Statnett skal bygge og drive anlegget, slik at miljø og landskap blir ivaretatt på best mulig vis. 

Planen skal være utarbeidet i kontakt med berørte kommuner, grunneiere og andre rettighetshavere.

NVEs saksbehandler av MTA er Inger Helene W. Riddervold