søk

Nettilknytning av Øvre og Nedre Russvik kraftverk

  1. Under behandling
  2. På høring
  3. Ferdig behandlet
Tiltakshaver
NORDKRAFT PROSJEKT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201908941
Status
Høring
Dato
06.12.2019
Fylke
Nordland
Kommune
Divtasvuodna – Tysfjord

Høringsfrist: 10.01.2020

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknad fra Nordkraft Prosjekt AS for nettilknytning av Øvre og Nedre Russvik kraftverk i Tysfjord kommune, i Nordland fylke.


Tiltaket innebærer å bygge en ca. 2 km lang 22 kV jordkabel mellom de to kraftverkene, samt en ca. 5,5 km lang 22 kV sjøkabel frem til tilkoblingspunkt i Nord-Salten Kraft sitt regionalnett.


Begrunnelsen for søknaden er behovet for å kunne knytte de konsesjonsgitte kraftverkene til nett. Jordkabelen vil hovedsakelig følge grøftekant i eksisterende vei, og legges som sjøkabel over til Kikvik. I følge Nordkraft Prosjekt er det få negative virkninger av tiltaket i driftsfasen. Anleggsarbeidet er estimert til å vare ca. ett år.

Nordkraft Prosjekt AS søker om konsesjon i medhold av energiloven.