Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Øvre Mølnelva kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
6071
Saksnummer
201002138
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
10.03.2016
Tiltakshaver
SMÅKRAFT AS
Fylke
Nordland
Kommune
Bodø
Vassdragsområde
163.1Z
Søkt produksjon
7,20 GWh

 

NVE gjev løyve til Skredelva kraftverk og avslår Øvre Mølnelv kraftverk. Vi anbefaler at det blir gjeve løyve til Rognlia kraftverk. Alle kraftverka er planlagt i Bodø kommune.

 

 

Skredelva og Rognlia kraftverk vil samla produsere om lag 15 GWh i eit middels år, noko som svarar til straumbruken til 750 husstandar. Øvre Mølnelv kraftverk, kunne ha gjeve om lag 7,2 GWh.

 

Søknadane er behandla samtidig for å best mogleg gjere ei heilskapleg vurdering av verknadane frå småkraftverka. Verdfullt landskap, friluftsliv, naturmangfald, kulturminne og reindrift har vore sentrale tema i NVE si vurdering av desse prosjekta. NVE er positive til dei to kraftverka vi meiner vil vere i minst konflikt med allmenne interesser, og som samtidig vil bidra med ei viss mengde ny fornybar energiproduksjon.

 

For å redusere dei negative verknadane for dei allmenne interessene, er det sett vilkår til det prosjektet som har fått løyve og forslag til vilkår til det prosjektet der NVE anbefaler løyve. Etter NVE si vurdering er det ikkje mogleg å gjere tilpassingar som er tilstrekkelege til å avbøte ulempene frå Øvre Mølnelv kraftverk som får avslag.