Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Aunelva kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
6244
Saksnummer
201100046
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
16.10.2017
Tiltakshaver
Aunelva minikraftverk SUS
Fylke
Trøndelag
Kommune
Lierne
Vassdragsområde
308.2FA0
Søkt produksjon
3,74 GWh

NVE gjev Aunelva minikraftverk SUS løyve til å bygge Aunelva minikraftverk i Sørli kommune i Nord-Trøndelag. Kraftverket vil produsere omlag 3,7 GWh i eit medels år. Dette svarar til straumbruken til om lag 280 husstandar.

Aunelva minikraftverk vil nytte eit fall på 52 m i Aunelva mellom inntak på kotehøgde 462 og kraftstasjon på kotehøgde 410. Vassvegen på om lag 950 m er planlagt nedgraven på heile strekninga. Aunelva er eit sidevassdrag til Sørlivassdraget, som blei verna gjennom verneplan III for vassdrag. Verneverdiane er særleg knytta til urørthet og vassdragets verdi som type- og referansevassdrag. Friluftsliv, reindrift og samiske interesser er viktig bruk NVE legg vekt på at ei utbygging av Aunelva kraftverk vil vere eit bidrag til auka produksjon av fornybar energi med avgrensa miljøeffektar. NVE meiner at kraftverket i liten grad vil komme i konflikt med verneverdiane i området som er sterkt prega av landbruksdrift, veger og bureising. Det har også vært utført omfattande flomsikringsarbeide på delar av utbyggingsstrekninga. NVE meiner nytten av tiltaket er større enn skadar og ulemper for private og allmenne interesser, og gjev difor løyve til bygging av Aunelva minikraftverk.