Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Jernes fisk - uttak av vann fra Leivatnet

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
7569
Saksnummer
201500070
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Vannuttak
Underordnet sakstype
Overflatevann
Formål
Akvakultur
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
08.06.2017
Tiltakshaver
Jernes fisk
Fylke
Aust-Agder, Telemark
Kommune
Risør, Kragerø
Vassdragsområde
018.1Z

NVE gjev Jernes Fisk (SUS) løyve til regulering og uttak av vatn frå Leivann i Kragerø og Risør kommunar. Vatnet skal brukast til produksjon av settefisk.

NVE har lagt vekt på at det planlagde settefiskanlegget vil bidra med produksjon av 1 million smolt og 5 millionar yngel årleg.

Det er gjeve løyve til eit maksimalt vassuttak på 200 l/s og ei regulering av Leivann mellom kote 5,25 og kote 5,7. Det er i vedtaket teke omsyn til interesser knytt til anadrom fisk ved at det er stilt vilkår om at vassdraget skal opnast for anadrom fisk. Det er ikkje sett krav om minstevassføring.

NVE vurderer i sum at nytten av tiltaket er større enn skadar og ulemper for private og allmenne interesser, og gjev difor løyve til det planlagde settefiskanlegget på fastsette vilkår.

 

Kontaktpersonar:

Seksjonssjef Gry Berg, tlf. 22 95 92 20 / 41 29 30 86
Saksbehandlar Bård Ottesen, tlf. 22 95 95 28 / 93 06 74 34