Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Folkedal II kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
7928
Saksnummer
201700558
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Opprusting og utvidelse
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
28.05.2019
Tiltakshaver
HARDANGER ENERGI AS
Fylke
Vestland
Kommune
Voss
Vassdragsområde
052.21Z
Søkt produksjon
28,00 GWh

NVE avslår søknaden frå Hardanger Energi AS om løyve til å byggje Folkedal II kraftverk i Granvin herad fordi ei utbygging vil ha negative verknader for biologisk mangfold og fisk på anadrom strekning i Kvanndalselva. OED opprettholder NVEs vedtak om avslag i sin klageavgjørelse av 23.06.2020.

NVE har lagt stor vekt på dei negative konsekvensane tiltaket vil få ved redusert vassføring i Kvanndalselva. Folkedal II kraftverk ville hatt ein årleg produksjon på 26 GWh, noko som svarar til straumbruken til om lag 1300 husstandar.

Lokaliteten bekkekløft og bergvegg dekker det meste av Kvanndalen og er gitt verdien svært viktig (A-lokalitet). Det blei til saman påvist 15 rødlisteartar. Kvanndalselva har en 3,6 kilometer lang anadrom strekning, og produksjonen av sjøaure er vesentleg. NVE meiner at dei planlagde inngrepa med tilhøyrande negative konsekvensar ikkje i tilstrekkeleg grad kan avbøtast.