Den ene delen av NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft er et oppdatert kunnskapsgrunnlag om hvordan vindkraftverk kan påvirke miljø og samfunn. Kunnskapsgrunnlaget består av del C i hovedrapporten og 21 temarapporter, som kan lastes ned til høyre.

Ni av temarapportene er utarbeidet av Miljødirektoratet og Riksantikvaren. NVE har hatt ansvar for resten av rapportene, i dialog med andre myndigheter.

Som underlag for enkelte av temarapportene er det bestilt noen konsulentrapporter. Disse kan også lastes ned på denne siden.

 

 

 

Temarapporter om virkninger av vindkraft

Miljødirektoratet og Riksantikvaren: Landskap PDF filstørrelse: 3 MB
Miljødirektoratet: Annet dyreliv PDF filstørrelse: 4 MB
Miljødirektoratet: Flaggermus PDF filstørrelse: 3 MB
Miljødirektoratet: Friluftsliv PDF filstørrelse: 3 MB
Miljødirektoratet: Fugl PDF filstørrelse: 3 MB
Miljødirektoratet: Naturtyper PDF filstørrelse: 3 MB
Miljødirektoratet: Sammenhengende naturområder PDF filstørrelse: 3 MB
Miljødirektoratet: Villrein PDF filstørrelse: 3 MB
NVE: Andre tema PDF filstørrelse: 3 MB
NVE: Drikkevann og forurensning PDF filstørrelse: 2 MB
NVE: Elektronisk kommunikasjon PDF filstørrelse: 8 MB
NVE: Forsvaret PDF filstørrelse: 3 MB
NVE: Iskast PDF filstørrelse: 2 MB
NVE: Klimaavtrykk og livssyklusanalyser PDF filstørrelse: 2 MB
NVE: Lokal og regional næringsutvikling PDF filstørrelse: 2 MB
NVE: Nabovirkninger PDF filstørrelse: 3 MB
NVE: Reindrift og annen samisk utmarksbruk PDF filstørrelse: 3 MB
NVE: Reiseliv PDF filstørrelse: 2 MB
NVE: Sivil luftfart PDF filstørrelse: 2 MB
NVE: Værradarer PDF filstørrelse: 2 MB
Riksantikvaren: Kulturminner og kulturmiljøer PDF filstørrelse: 13 MB

Konsulentrapporter

NGU PDF filstørrelse: 900 KB
Norconsult - eiendomspriser PDF filstørrelse: 9 MB
Norconsult - lokal og regional verdiskaping PDF filstørrelse: 8 MB
Norconsult - visuelle virkninger for naboer PDF filstørrelse: 11 MB
SINTEF - Elektronisk kommunikasjon PDF filstørrelse: 2 MB
SINTEF - radarer PDF filstørrelse: 2 MB