Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 30.11.2015 , sist oppdatert 16.09.2021

Flaumskred

Flaumskred er hurtige, flaumliknande skred som i hovudsak opptrer langs elve- og bekkaløp, òg der det vanlegvis ikkje er permanent vassføring. Vassmassane kan rive laus og transportere store mengder lausmassar, vegitasjon og tre i og langs løpet. Flaumskred kan bevege seg opp mot 40-50 km/t.

Kva kan utløyse flaumskred?

Kombinasjonen av:
•Kraftig eller vedvarande regn og/eller snøsmelting
•Stor vassføring og erosjon

og eventuelt
•Jordskred
•Sørpeskred
•Dambrudd og jøkulhlaup

For meir info om flaumskred, les faktaark om flaumskred.