Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 17.10.2018 , sist oppdatert 18.10.2018

Elektrifisering av transport gir nedgang i samlet energibruk

NVEs analyse av energibruk mot 2035 viser at en stadig større andel av norsk energibruk kan bli dekket av strøm, bioenergi og fjernvarme. I husholdninger og tjenesteytende næringer vil olje og parafin nesten være faset ut i 2020. Innen transport overtar elektriske kjøretøy. Elektriske motorer er mer effektive enn fossildrevne, og vil bidra til nedgang i samlet energibruk.

Energibruk per energivare i Fastlands-Norge. Kilde: 1990 til 2016 (SSB). 2020 til 2035 (NVE)

- Elektrifisering av transport går stadig raskere. Gunstige rammebetingelser for elbiler, bedre lademuligheter og flere elbilmodeller er sterke drivkrefter bak denne utviklingen. Elektrifisering av transport er positivt fordi det gir både lavere energibruk og lavere klimagassutslipp, sier Anne Britt Leifseth, konstituert vassdrags- og energidirektør.

Det brukes også stadig mer biodrivstoff innen veitransport, og i fremtiden kan også hydrogen få en rolle innen tungtransport og sjøfart.   

 

Fossilfri og energieffektiv bygningssektor

Myndighetene har bestemt at mineralolje og parafin skal fases ut i boliger og yrkesbygg innen 2020. På bakgrunn av dette forventer NVE at energibruken i bygg vil bli tilnærmet fossilfri etter 2020. I 2010 ble det brukt nærmere 6 TWh olje og gass til oppvarmingsformål i boliger og yrkesbygg i Norge.

- Utfasing av fossil energi til oppvarming i bygningssektoren er et godt eksempel på hvordan myndigheter og næringsliv sammen har klart å redusere klimagassutslipp, påpeker Leifseth.

Bedre og mer isolerte bygninger, mer energieffektivt oppvarmingsutstyr og mer energieffektive elektriske apparater har samtidig bidratt til en nedgang i energibruk til bygg siden 2010. NVE forventer at denne trenden vil fortsette, og at samlet energibruk til bygg i 2035 vil være omkring 4 TWh lavere enn i dag. 

 

Vekst i industri og datasentre

Økt aktivitet i industrien kan føre til at energibruken her øker mot 2035. Det planlegges nye fabrikker og utvidelser av eksisterende anlegg innen aluminiumnæringen og annen energiintensiv industri. I tillegg bygges det stadig flere datasentre.

- Selv om vi ikke har så mange store datasentre i dag, kan dette raskt bli en ny stor kraftintensiv næring i Norge. Mange aktører har planer om å bygge datasentre i Norge de neste årene, sier Anne Britt Leifseth.

 

Fossilfrie anleggsplasser?

Stadig flere utbyggere legger vekt på at de ønsker fossilfrie bygge- og anleggsplasser, og ved flere byggeplasser ser man at fossilfrie og utslippsfrie teknologier kan være lønnsomme. Ved økt etterspørsel etter fossilfrie og utslippsfrie alternativer, vil tilbudet øke. Utviklingen i de kommende årene vil i stor grad avhenge av hvorvidt utslippsfrie anleggsplasser etterspørres og premieres i anbud, og i hvor stor grad utskiftning og oppgradering av fossile anleggsmaskiner og annet utstyr blir lønnsomt og gir konkurransefordeler.

 

 Last ned rapporten "Energibruk i Norge mot 2035" her.

 

Kontaktpersoner:

Seniorrådgiver Dag Spilde, tlf 40 84 21 05

Fungerende seksjonssjef Ingrid H. Magnussen, tlf 97 04 45 24

NVEs pressetelefon: 489 97 667

Anne Britt Leifseth
Konstituert vassdrags- og energidirektør Anne Britt Leifseth