Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 07.03.2019 , sist oppdatert 24.04.2019

Kostnadsgjennomgang av transformatorstasjoner i transmisjonsnettet

Sweco Norge AS har på oppdrag fra NVE gjort en kostnadsgjennomgang av utvalgte transformatorstasjoner i transmisjonsnettet. Formålet er å belyse hvilke merkostnader som utløses av myndighetspålagte krav og Statnetts egne, interne krav. Sweco finner ikke grunnlag for å si at Statnett bygger dyrere enn andre nettselskaper, men peker på muligheter for å redusere kostnadene.

Rapporten «Kostnadsgjennomgang av transformatorstasjoner i transmisjonsnettet» gjennomgår kostnader for fire transformatorstasjoner bygget av Statnett, én stasjon bygget av Agder Energi Nett og én stasjon bygget av BKK Nett. Ut ifra de stasjonsprosjektene som er undersøkt, finner ikke Sweco grunnlag for å si at Statnett bygger dyrere enn andre nettselskaper. Det blir likevel pekt på en del muligheter for å redusere kostnadene ved bygging av slike stasjoner. Noen av disse mulighetene kan implementeres uten endringer i dagens krav eller regelverk. Den største mulige besparelsen forventes fra optimalisering av selve prosjektgjennomføringen, med en slankere byggherreorganisasjon, bedre anskaffelser og bruk av andre arbeidstidsordninger. Valg av dimensjonerende kortslutningsstrøm og jordingstverrsnitt kan også gjøres mindre konservativt og rimeligere enn i dag.

- Det er viktig med mer kunnskap og åpenhet rundt kostnadsdrivere i nettvirksomheten. Vi håper Statnett og øvrige nettselskaper vurderer om forslagene i rapporten er hensiktsmessige å gjennomføre. Når det gjelder forslagene om endringer i NVEs regelverk og praksis, vil vi ta med oss dette i vårt videre arbeid, sier Anne Britt Leifseth, konstituert vassdrags- og energidirektør.

Sweco anbefaler at konsesjonssøknader i større grad bør inneholde utførte vurderinger av kostnadsdrivende elementer i transformatorstasjoner, kost/nytte-vurderinger av stasjonsplassering, og at følsomheten til netto nåverdi for investeringskostnad presenteres.

Det anbefales også at NVE vurderer å innføre differensiering av krav i kraftberedskapsforskriften til anlegg som er klassifisert som klasse 3, basert på anleggets viktighet.

Sweco peker i tillegg på at Statnett etter kraftberedskapsforskriften har mulighet til å søke om at anlegg som etter kriteriene skal være klasse 3, heller blir klassifisert som en lavere klasse dersom anlegget har en vesentlig mindre betydning enn det kriteriene for klasse 3 skulle tilsi. Dette er noe Statnett i liten grad har benyttet seg av og som Sweco mener bør vurderes for flere stasjoner i transmisjonsnettet.

Les rapporten her

NVE er interessert i synspunkter på funnene i rapporten. 
Innspill kan sendes innen 29. mars 2019 til: Christer Heen Skotland

Kontaktpersoner

Overingeniør Christer Heen Skotland, tlf 22 95 90 99
Fungerende seksjonssjef Eirik Veirød, tlf  416 65 451