Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 10.01.2017

Nettselskapa forventar 140 milliardar kroner i nettinvesteringar dei neste ti åra

I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2016» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og sentralnettet frå 2015 og 2016.  Nettselskapa forventar investeringar for kraftsystemet som summerer seg til 140 milliardar kroner dei neste ti åra.

I forhold til rapporteringa i 2014 er det meir kapasitet i nettet til ny produksjon no. Hovudsakleg gjelder dette på Vestlandet, der linja Ørskog-Sogndal har forbetra situasjonen.

Investeringar
Kraftsystemutgreiingane(KSU) gjev ei viktig oversikt over både dagens og framtidas kraftsystem. På bakgrunn av dagens kraftsystem og forventa utvikling i forbruk og produksjon, gjev utgreiingane informasjon om kva nettinvesteringar som er nødvendige for å møte framtidige behov. Forventa nettinvesteringar summerer seg til om lag 22 milliardar kroner i regionalnettet og mellom 50 og 70 milliardar kroner i sentralnettet dei neste ti åra. I same tidsperiode er det forventa investeringar for om lag 48 milliardar kroner i distribusjonsnettet og 10 milliardar kroner i investeringar i AMS. 

Auka nettkapasitet i vest
Utover forventa nettinvesteringar kjem det også fram viktig informasjon i KSUane om kva område som har tilgjengeleg kapasitet for å ta i mot ny produksjon. Tilgjengeleg nettkapasitet er vurdert for kvar kommune, og er i rapporten samanfatta i eit fargekoda kart. Den største endringa i tilgjengeleg nettkapasitet sidan forrige samanstilling er for dei fleste kommunane i Sogn og Fjordane, der idriftsetting av sentralnettlinja Ørskog-Sogndal har ført til noko betre kapasitet enn tidlegare.

God forsyningstryggleik
Rapporten gjev også ei oversikt over punkt i nettet der feil på enkeltkomponentar kan gje avbrot for sluttbrukarar. Dette er ein viktig indikator på forsyningstryggleiken i kraftsystemet. I KSUane for 2015 og 2016 er det identifisert 279 og 364 slike punkt i høvesvis regional- og sentralnettet. Det kan vere stor forskjell på to punkt; for mange punkt vil feil føre til avbrot berre delar av året eller for ein liten del av forbruket. Det er difor ikkje samfunnsøkonomisk rasjonelt å ha reserve for alle punkt i det norske kraftsystemet.

Generelt sett er forsyningstryggleiken i Norge god, men NVE brukar oversikta til å identifisere punkt der feil kan gje store konsekvensar. Der feil kan gje store konsekvensar er det i mange tilfelle allereie planlagt tiltak som vil føre til betre forsyningstryggleik. Desse punkta blir følgt opp, særleg der det ikkje alt er planlagde tiltak.

Les heile rapporten her.

 

Kontaktpersonar

Seksjonssjef Vegard Willumsen, tlf 92251702
Overingeniør Synnøve Lill Paulen, tlf 22959811