Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 12.10.2016 , sist oppdatert 13.10.2016

NVEs anbefalinger for elsertifikatordningen etter 2020

NVE overleverer i dag sine anbefalinger om endringer i elsertifikatordningen til Olje- og energidepartementet. En av hovedkonklusjonene er at norske og svenske sertifikater må ha samme status helt frem til ordningen avsluttes i Sverige.

 - Når Sverige nå vurderer å utvide ordningen, er NVE og Energimyndigheten tydelige på at den svenske utvidelsen av ordningen bør inngå i det felles norsk-svenske elsertikatmarkedet. Det betyr at norske og svenske sertifikater må ha samme status helt frem til ordningen avsluttes i Sverige. Dette vil være gjensidig positivt for begge land. For Norges del vil forslaget blant annet bidra til at den planlagte norske avviklingen av ordningen går lettere, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Arbeidet er utført som en del av kontrollstasjon 2017 i den felles norsk svenske elsertifikatordningen.

NVE og Energimyndighetens felles anbefalinger

Den felles norsk- svenske elsertifikatordningen er i dag innrettet for at Norge og Sverige styrer mot et felles mål i 2020, med en felles avslutning i 2035. Når ett land nå utvider ordningen med nye mål i 2030 er det nødvendig å gjøre tilpasninger. Ordningen har fungert etter hensikten. Endringer utover det som er teknisk nødvendig bør derfor begrunnes godt.

Oppsummering av NVE og Energimyndighetens anbefalinger:

  1. Elsertifikater utstedt i Norge og Sverige må ha samme status og kunne omsettes på like vilkår helt frem til ordningen avsluttes i Sverige. Det betyr at elsertifikater utstedt i Norge og Sverige må kunne benyttes for oppfylle elsertifikatplikten i begge land.

  2. Grunnprinsippene i ordningen videreføres. Det er viktig for ordningens kostnadseffektivitet at den beholdes markedsbasert og teknologinøytral. Aktørene i markedet avgjør lokalisering og teknologi for ny fornybar utbygging. Myndighetene vil følge utbyggingen og markedsutviklingen tett, og legge til rette for måloppnåelse i 2030 ved å gi markedet nødvendig og presis informasjon.

  3. Av hensyn til aktørene som skal investere i ordningen til 2020 og 2030 skal det finnes en stoppmekanisme på plass i forbindelse med det nye målet senest år 2020, og utformingen av denne bør utredes snarest. Dette vil bidra til forutsigbarhet og reduserer risiko for at det overinvesteres i elsertifikatordningen. Det bør allerede nå vurderes å innføre en tidsfrist (stoppdato) for når nye anlegg må settes i drift i ordningen for å ha rett til elsertifikater. En tidsfrist kan eventuelt senere erstattes med en annen form for stoppmekanisme.

  4. Norge og Sverige skal fortsette med regelmessige og samordnede kontrollstasjoner fram til og med 2035.

Last ned NVEs kontrollstasjonsrapport (NVE-rapport 2016-80).

 

Energimyndighetens rapport publiseres mandag 17. oktober 2016

Energimyndighetens svar på oppdrag av 24. september 2015 om å utrede nødvendige tilpasninger av elsertifikatordningen ved en utvidelse i ett land, publiseres mandag 17. oktober kl. 09:00. Energimyndighetens rapport inkluderer også svar på tilleggsoppdrag, av 1. september 2016, om å legge frem en ny kvotekurve for å stimulere til ytterligere 18 TWh ny produksjon i 2030.

 

Kontaktpersoner:

Seksjonssjef Mari Hegg Gundersen, tlf 98 45 94 30

Rådgiver Leif Inge Husabø, tlf 99 44 46 83

NVEs pressetelefon 489 97 667

Per Sanderud
Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud
For Norges del vil forslaget blant annet bidra til at den planlagte norske avviklingen av ordningen går lettere.