Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 31.03.2016 , sist oppdatert 06.07.2017

Eitt avslag og tre løyve til kraftverk i Drangedal

NVE har handsama fem kraftverksøknadar i Drangedal kommune i Telemark. NVE gjev løyve til Graveelva, Lauvstad og Skjeggfoss kraftverk, medan Gautefallselva får avslag. Djupsåna kraftverk er tidlegare avslått av NVE.

Dei tre kraftverka som har fått løyve, vil til saman kunne gje ein produksjon på om lag 17,1 GWh i eit medels år. Dette svarar til straumbruken til om lag 850 bustadar. Kraftverka som fekk avslag ville til saman ha gitt om lag 9,4 GWh per år dersom dei hadde vorte bygd.

 

 Søkar

Kraftverk

MW

GWh

Lauvstad kraftverk AS

Lauvstad kraftverk

2,2

5,7

Drangedal Everk KF

Gautefallselva kraftverk*

0,99

Avslag

Graveelva kraftverk AS

Graveelva kraftverk

2,64

6,9

Drangedal Everk KF

Djupsåna kraftverk*

0,99

Avslag

Skjeggfoss kraftverk SUS

Skjeggfoss kraftverk

1,80

4,5

* Ligg i verna vassdrag

 

Vurdert under eitt

Søknadane er handsama samla for å kunne gjere ei heilskapleg vurdering av verknadane av vasskraftverka.

Kraftverka som har fått avslag, ligg i verna vassdrag med stor verdi for friluftsliv. Dei tre kraftverka som har fått løyve, er i liten grad i konflikt med ålmenne interesser som friluftsliv og landskap, samstundes som dei vil bidra til produksjon av fornybar energi.

NVE har sett vilkår til det enkelte prosjektet for å redusere dei negative verknadane for ålmenne interesser. Etter NVE si vurdering vil tilpassingar ikkje vere tilstrekkelege for å få løyve til å byggje kraftverka som fekk avslag.

 

Les meir om kvart kraftverk:

Les meir om Lauvstad kraftverk (Lauvstad kraftverk AS)

Les meir om Gautefallselva (Drangedal Everk KF)

Les meir om Graveelva (Graveelva kraftverk AS)

Les meir om Djupsåna kraftverk (Drangedal Everk KF)

Les meir om Skjeggfoss kraftverk (Skjeggfoss kraftverk SUS)

 

 

 

Kontaktpersonar

Sakshandsamar Anne Johanne Rognstad, tlf. 22 95 94 45

Sakshandsamar Rune Moe, tlf. 22 95 93 15

Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf. 22 95 93 89