Bygging og drift av små vannkraftverk kan medføre at reinsdyr benytter nærliggende areal på en annen måte enn tidligere.

NVE har finansiert forskningsprosjektet Vann-Rein ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo som har resultert i rapporten «Utbygging av småkraft og oppgradering av større anlegg i et reinbeiteområde – utfordringer og muligheter». I den kommer det fram at både i byggefasen, og senere i driftsfasen, av kraftanlegg kan det oppstå forstyrrelser for reinsdyr. Størst er påvirkningen i anleggsperioden, mens det senere er økt bruk av områder som tidligere var uforstyrret som kan være negativt.

- Rapporten viser at reinsdyr kan bli påvirket i både anleggsfase og driftsfase, men at i mange tilfeller kan avbøtende tiltak knyttet til gjennomføring av anleggsdrift og vilkår om utforming av anlegg, i stor grad redusere konfliktnivået knyttet til en utbygging, sier direktør i konsesjonsavdelingen i NVE, Rune Flatby.

Undersøkelsen er basert på innsamlede GPS-data fra et 20-talls reinsdyr i Ildgruben reinbeitedistrikt i Nordland, og intervjuer med berørte reindriftsutøvere. Dataene er benyttet til å vurdere om reinsdyr endrer sitt bruksmønster av areal som ligger nært, eller relativt nært, småkraftverk som nylig er bygget, eller større anlegg som har hatt byggeaktivitet knyttet til rehabilitering.

Funnene i rapporten viser at et småkraftverk med inntak og kraftstasjon i seg selv ikke påvirker reinsdyra i særlig grad, men tilhørende veier og eventuelt økt aktivitet som direkte eller indirekte følge av kraftutbyggingen kan forstyrre reinsdyr slik at de unnviker områder nær kraftanlegg. Veier kan i tillegg danne en ny transportåre for reinsdyr som da trekker ned dalsider og utsettes for økt risiko for påkjørsler.

- Vi ser at dersom det utvises aktsomhet ved vurdering av veier som skal inngå som del av en kraftverksutbygging i viktige reindriftsområder vil det i mange tilfelle være mulig å finne løsninger som ivaretar reindriftsutøvernes interesser på en god måte, sier Flatby.

 

Les hele rapporten