Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 19.02.2016 , sist oppdatert 22.02.2016

Konsesjon til Storelva kraftverk

NVE gir Clemens Kraft AS tillatelse til å bygge Storelva kraftverk i Saltdal kommune i Nordland. Kraftverket vil ha en årlig produksjon på om lag 16,4 GWh. Dette tilsvarer forbruket til rundt 820 husstander.

Utbygging av Storelva kraftverk vil være et bidrag til produksjon av fornybar energi. Kraftverket vil samtidig kunne gi inntekter til søker, grunneiere og kommune, og bidra til lokal verdiskaping.

Tiltaket er planlagt i Storelva, med planlagt inntak ved kote 269 og kraftstasjon ved kote 45. NVE har fastsatt en minstevannføring på 270 liter i sekundet i sommersesongen og 140 liter i sekundet resten av året.

I vurderingen av søknaden har NVE lagt vekt på tiltakets virkninger for biologisk mangfold og landskap. Det er særlig lagt vekt på at tiltaket vil berøre de to prioriterte naturtypene bekkekløft og bergvegg, og gråor-heggeskog, som vil få redusert verdi ved en utbygging. Redusert vannføring vil påvirke inntrykkstyrken til den store fossen, Forsen, i negativ retning.

Nedenfor kraftstasjonsområdet finnes det en fiskeførende strekning på 3,5 kilometer, men denne vil etter NVEs vurdering ikke bli vesentlig berørt av kraftverket gitt avbøtende tiltak. Storelva ligger i Balvatn reinbeitedistrikt, og det er vurdert at kraftverket kun i liten grad vil berøre reindriftsinteressene. NVE legger til grunn at søker har en god dialog med reinbeitedistriktet, slik at ulemper som kan oppstå i anleggsperioden unngås. NVE mener at dersom deler av vannveien legges i fjell slik som beskrevet i notat etter befaring, vil de tekniske inngrepene være akseptable.

Med de fastsatte vilkårene mener NVE at fordelene ved en utbygging er større enn skadene og ulempene for allmenne og private interesser, og gir derfor tillatelse til bygging av Storelva kraftverk.

Les mer om Storelva kraftverk

 

Kontaktpersoner:

Saksbehandler Ane Næsset Ramtvedt, tlf. 22 95 94 58

Seksjonssjef Øystein Grundt, 22 95 93 89/901 98 216