NVE gjev Agder Energi Nett AS løyve til å byggje en ny ca. 4,6 km lang kabel etter traséalternativ 2-2A-2 frå Finså kraftverk til Ertsmyra transformatorstasjon i Sirdal kommune i Vest-Agder .

NVE grunngjev vedtaket med behov for reinvestering og omstrukturering av kraftleidningsnettet i området. NVE stiller krav om at Agder Energi Nett skal utarbeide ein miljø-, transport- og anleggsplan før arbeida kan starte.

Les meir om saka her