Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 10.04.2019

Løyve til ny 132 kV kraftleidning Elverum – Trysil

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjeve Eidsiva Nett AS løyve til å bygge ein 132 kV kraftleidning i kommunane Elverum, Våler og Trysil i Hedmark fylke. 

Eidsiva Nett har fått løyve til å fjerne eksisterande 66 kV leidning mellom Herandsbygd og Lutufallet, og bygge ein ny 132 kV kraftleidning frå Elverum til Trysil. Ny leidning skal etablerast i same trasé som den gamle leidningen mellom Løvbergsmoen og Lutufallet. Mellom Lutufallet og Trysil skal eksisterande 66 kV leidning byggjast om til 132 kV spenning.

Grunngjevinga for vedtaka er at nettanlegga vil auke overføringskapasiteten i området, og gje nettkapasitet til ny fornybar energiproduksjon. Dei nye nettanlegga vil òg redusere nettapa og samstundes gje ein auka forsyningstryggleik i Trysil-regionen. NVE vurderer at nytten av tiltaka er større enn skadar og ulemper for private og allmenne interesser, og gjer derfor løyve til tiltaka.

Kontaktpersonar

Seksjonssjef Lisa Vedeld Hammer, tlf 22 95 90 33 / 419 06 523

Sakshandsamar Katrine Stenshorne Odenmarck, tlf 22 95 93 27

 

 

Saksdokument

Les meir om saka her.