Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 02.04.2019

Løyve til Sagaelva kraftverk i Flora

NVE gjev Flora kommune løyve til å bygge Sagaelva kraftverk i Flora kommune i Sogn og Fjordane. Kraftverket vil produsere om lag 9 GWh i eit middels år, noko som svarar til straumforbruket til 450 husstandar.

NVE legg vekt på at ei utbygging av Sagaelva kraftverk vil vere eit bidrag til auka produksjon av fornybar energi med avgrensa miljøeffektar. Ulempene er primært knytt til moglege konsekvensar for landskap og naturmangfald. NVE meiner at ulempene kan avgrensast ved å sette vilkår om mellom anna tilstrekkeleg minstevassføring og aktsemd i anleggsfasen. NVE meiner nytten av tiltaket er større enn skadar og ulemper for private og allmenne interesser, og gjev difor løyve til bygging av Sagaelva kraftverk.

For nærare grunngjeving, sjå omtale av saka her: Les meir om Sagaelva kraftverk

Kontaktpersonar:

Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf. 22 95 93 89 /
901 98 216

Overingeniør Tord Solvang, tlf. 22 95 92 48