Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 25.01.2016

Løyve til Straume kraftverk

NVE gjev Straume kraftverk AS løyve til å regulere Svartetjørn med ein meter og byggje Straume kraftverk i Kvernåni i Valle kommune i Aust-Agder. Kraftverket vil ha ein årleg produksjon på om lag 11,7 GWh. Dette svarar til straumbruken til om lag 580 husstandar.

Regulering av Svartetjørn og utbygging av Straume kraftverk vil vere eit bidrag til produksjon av fornybar energi. Straume kraftverk vil samtidig kunne gje inntekter til søkar, grunneigarar og kommune, og bidra til lokal verdiskaping.

Tiltaket er planlagt i Kvernåni, med ein meter regulering i Svartetjørn mellom kote HRV kote 652 og LRV kote 651. Inntaksdammen er planlagd etablert om lag på kote 651 og kraftstasjon ved kote 254. Vassvegen frå inntaket til kraftstasjonen vert nedgraven på heile strekninga, og skal følje eksisterande veger på deler av traseen.

NVE har merka seg at tiltaket vil medføre nokre negative verknader for landskap og brukarinteresser, hovudsakelig som følgje av nedgraven røyrgate. NVE har lagt vekt på at alle tekniske installasjonar skal tilpassast landskapet best mogleg. NVE har fastsett ei minstevassføring på 43 l/s heile året.

NVE vurderer at nytten av tiltaket i form av ny fornybar energiproduksjon, er større enn skadar og ulemper for private og allmenne interesser, og gjev difor løyve til å regulere Svartetjørn med ein meter og til å byggje Straume kraftverk.  

Les meir om Straume kraftverk.

 

 

Kontaktperson:

Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf 90 19 82 16