Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 31.05.2018

NVE tilrår løyve til planendring for overføring av Eivindsvatn

NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje Sira Kvina kraftselskap AS løyve til å bygge om tunellinntaket i Eivindsvatn i Kvinesdal kommune i Vest-Agder.

Sira Kvina kraftselskap ynskjer å bygge om eit inntak i Eivindsvatn for å auke kapasiteten i eksisterande overføring til Nesjen. Vatnet som overførast blir nytta i Solhom kraftverk, og tiltaket vil auke produksjonen i kraftverket med 4,2 GWh/år.

Dei negative konsekvensane er knytt til lågare vassføring frå Eivindsvatn til Austdøla, og risiko for auka erosjon nedstraums overføringstunellen mot Landsløkbekken. Det vil òg vere midlertidig støy i anleggsfasen.

NVE meiner at ombygging av inntaket i Eivindsvatn får avgrensa effekt på miljøet og landskapsopplevinga når anleggsperioden er over. NVE legg vekt på at planendringa vil bidra til fornybar energiproduksjon, ved betre utnytting av vasskraftressursane i eit allereie utbygd vassdrag.

Olje- og energidepartementet vil stå for den vidare sakshandsaminga.

Les meir om planendring for overføring av Eivindsvatn her.

Kontaktpersonar

Avdelingsdirektør Rune Flatby, tlf. 416 78 203
Seksjonssjef Carsten Stig Jensen, tlf. 908 50 206