Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Bedre oversikt over skredfare i Ålesund kommune

Ålesund kommune får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare. Faresonekartene viser blant annet at deler av eksisterende bebyggelse ligger innenfor faresonegrensene for skred med årlig nominell sannsynlighet 1/1000. NVE overleverte kartene tirsdag 27.juni 2017.

Skredfaresoner Ålesund kommune

Kartene tar hensyn til skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred, og dekker områdene Grimstad-Slotsvik, Myklebust-Sperre, Verpingsvika-Flatholmen, Byparken-Klipra (inkludert ingeniørgeologisk vurdering av sikring i Vannspringdalen), Sævollen-Korsvika, Skarptegane, Blindheim, Akslen, Emblem, Flatholmen-Gangstøvika og Stavneset.

– Kartleggingen gir oss ny kunnskap om skredutfordringene i Ålesund. Vi ser at steinsprang er den mest aktive skredtypen i området, forteller Brigt Olav Samdal, regionsjef i NVE.

Kartene er enkle i bruk. Det er tegnet en felles faresone for de aktuelle skredtypene, slik at kommunen bare trenger å forholde seg til én faresone om gangen. På den måten får kommunen raskt oversikt over hvilke områder som er skredutsatt.

– Med faresonekartene som NVE nå har fått utarbeidet, har kommunen et godt grunnlag for arealforvaltning og byggesaksarbeid, for å vurdere sikringstiltak og for bruk i lokal skredberedskap, sier Samdal.

Grunnlaget for faresonekartene er studie av kart og flybilder, terrengmodellanalyse, klimaanalyse, tidligere skredhendelser, feltbefaringer og modellering av skreddynamikk. Kartene er produsert i digital form, slik at kommunen og andre kan bruke de i egne verktøy sammen med andre kartdata.

Kontaktpersoner:

Brigt Olav Samdal, regionsjef, mobil: 907 48 238

Terje Systad, overingeniør, mobil: 971 67 025

Yngve Midtun, geolog, telefon: 229 59 532